افغان موج   

نه شوق وصل و غم انتظار می ماند

نه نـاز گل نـه نیـاز هــزار می مـاند

نه وعـده های خیالی کند دلی شـادان

نه سوز و درد دل بی قرار می ماند

نه عطر شـبنم گلزار در سحرگاهان

نه مـوج گـریـۀ شبهای تار می ماند

نه رنگ زرد رخ عاشـقانه در پاییز

نه شـور و خـندۀ بـاغ انـار می ماند

نه قهرسردزمستان و گرمی سوزان

نه اعـتـدال خـزان و بهــار می ماند

نه افتخار به اجـداد و دودمان اصیل

نه زور طایفه و قوم و تبار می ماند

نه تاج برسرجمشید و کی و اسکندر

نه شـأن و دبـدبـۀ شـهـریار می ماند

نه نازوعشوه وجوروجفای سنگدلان

نه صبرعاشق وقول وقرار می ماند

نه تاک خـانـه و گلـدان پر گل منزل

نه لاله دردل دشت و مزار می ماند

نه تکیه برسرچوکی و منصب عالی

نه با کـسی طمع کار و بار می ماند

نه رنـد پـاک دلـی بـا شــراب آلـوده

نه زهد زاهد شب زنده دار می ماند

نه جوش مستی وآزادگی و بی باکی

نه پارسایی و شـرم و وقار می ماند

نه کام خشک صحاری درتموزداغ

نه مـوج زمـزمــۀ آبـشــار می مـاند

دوروزعمر دیگربا شتاب می گذرد

فـقــط تـرانــۀ دل یـادگار می مـانـد

23/6/2014

رسول پویان

 

خواب سنگین

بهر طرف که نگه می کنم شب تار است

سـپـیـده در شـکم اهـریمـن گـرفـتار است

از آن دمی که بـه مکـر و ریا نوحه کنند

به جـای شـادی و لبخند گـریـۀ زار است

امـیـد سـبـز بهـاران اســیـر پـایـیـز اسـت

به چـشم غنچۀ گل نیش عقرب خار است

ز آســمـان غــم و درد و بـلا هـمی بـارد

طـبیب مـرده و آدم ز ریـشـه بیمـار است

هنوز کوکب طالع به خواب سنگین است

در آسـمـان خـیـال اضطـراب بیدار است

متاع عشـق و محبت مکـن عرضه دیگر

که حُبّ قدرت و سـرمایه باب بازاراست

توگویی رحم وعـواطف نمانده در دل ها

فقط زجور وستم ظلم وکین سرشار است

عـراق و شـام و فلسطین اسیر بیداد است

بهرکجا نگری خون و جنگ و ادباراست

به نـام مـذهـب و قـوم و گـروه می تازنـد

همه تعصب و افـراط و گند اشـرار است

سـلاح پـر خطـر دیـن و دانـش و منطـق

بـه دام فـتـنـۀ اهــل ریـا گـرفـتــار اســت

بسی گـذشـت زمـان و کسـی نـدیـد عـمل

ز شیخ و واعـظ و مفتی فـقط گفتار است

بگـرد محـور خُـرد و بـزرگ می گـردند

درین زمـانـه فـقط چرخ ودورِاقمار است

ز تـارِ بـسـتۀ دل هـا کـسـی گـره نگـشود

نوازشی که بدل زخمه می زنـد تار است

فـقــط نـه آدم و حـیـوان بـنـد زنــدان انـد

اسـیر دام بـلا آب و خاک و اشجار است

22/7/2014

رسول پویان