افغان موج   

بیاھم دګران ھیواد د فوټبال د اتلی ملي لوبډلی په ویاړ یوه نوي څلوریځه۰

څلوریځه

بیامو ځوانان برشول، د سیالانو په سیالیوکی

لوړمقام یی خپل کړو، په کتار د میړنیوکی

بیامو د وطن جنډه په ټول جھان کی پورته شوه

نه ځاییږو نن ورځ، له خوښۍ نه په کالیوکی

الحاج الھام الدین قیام