افغان موج   


خلوت نشین یک قفس تنگ خانه ام
در چشم های وحشی مردی بهانه ام


جالب که هر که از بر من فیض میبرد
اما گیاه وحشی ای... در این میانه ام


بار گران کودک ی مرد و زن همه
بگذاشتند تمام حریفان به شانه ام


هم فتنه مینمایم و هم حور جنت ام
هم لیلی ام به فکر همه جاودانه ام


دیشب خطیب بار گناهان جمله را
بگذاشت بی دلایل قران به شانه ام


فرقی نمیکند که من ام پیر یا جوان
جنس حقیر و ناقص عقل زمانه ام


ملیحه ترکانی
7 سپتمبر 2013