افغان موج   

پرسش کودکانه

- پدر!

- بلی ، پسرم .

- دیشب هیچ خوابم نبرد...

- چرا پسرم ؟

- فرضیه ها يی  در کله ام می چرخيد ،

فکرمی کردم  و فکرمی کردم   و ... .

- فکر کردن  فایده دارد.

اما نه آنقدر که خواب از سر آدم بپرد .

هر چیز بايد به اندازه باشد .

درهرکاری اعتدال بايد مراعات شود .

درهر کاری ، حتا  درفکر کردن هم ،

کمش تأثر و افسوس دارد و  افراطش  ضرر !

 فیلسوفان  گفته اند که :

" انسان حیوان متفکر است "

ــ کدام فکر بود که خوابت را پراند ؟

ـ معلم مضمون دينیات ما وقت درس  گفته بود که :  

اگر در جنگ مسلمانان کشته شوند،

شهید حساب می شوند .

وشهيدان به بهشت می روند .

دشمنان  سر راست  به دوزخ  !

- البته همین طوراست  !

زخمی گشته نمیرد غازی  ،

بمیرد شهید !

-  یعنی انسان مسلمان باشد ،

بمیرد هم فايده کرده است ، نمیرد هم  ...

- درین جای شک نیست  !

- من هم دیشب به این فکر بودم .

عراقی ها هم مسلمان استند  ، ترک ها هم  ...

- بلی پسرم ، الحمدلالله

- یا خدا ، يا خدا  !..

- يعنی چه ، دراين  چه جای تعجیب است ؟

- خو، در خلیج جنگ  در بگيرد  ،

از ترکیه هوا پیما ها پر واز کنند  ،

بر سر عراقی ها فرود آيند .

با قشون ترکی،قشون عراقی ،

بجنگند چه خواهد شد؟

کدامشان شهید گشته

به بهشت خواهند رفت؟

عراقیها ، یا ترکها ؟

اینک، دیشب تمام شب به همين فکر بودم .

- این چه گپ است ؟

هيچ وقت دو مسلمان  با هم جنگ نمی کنند ،

 -  یا ، کویت با عراق

یا ، ایران با عراق ؟

از دو طرف

ده ها هزارانسان کشته شدند...

کدامشان به بهشت رفتند،

کدامشان به دوزخ؟

- آرام باش! توبه بگو !  ...

 فکر مرا هم  برهم و درهم کردی .

اینقدر هم فکر کردن   ...

گفتم  افراطش ضرر دارد ...

- اما کنجکاوی مرا نمی گذارد   ،

به بهشت کدامشان میرود ؟

- چپ شو، بچۀ خر، ...

آن جای را  بهشت گفته اند ،

استدیوم ورزشی"اینوونی" نیست ...

بهشت ، باغچه پروردگاراست،

سر و آخر ندارد .

تمام مسلمانان را در دلش جا می دهد،

کافیست که شهید شوند و  خونهای شان جویباروار جاری گردد  .

- بابا ، اما انسان...

- هی ، چپ باش گفتم !...

 پسر ، فکر کن گفتم  ، ولی مثلی که کار نامناسبی کرد م .

 پدرانما بيهوده نگفته بودند که :

" ازفکر، فکر،کارت سرگین! "

گویا که ، در جنت کدام يکی  داخل خواهد شد !

بگذار داخل شونده  داخل شود ، خارج شونده  خارج شود  ،

ایرانی اش، تورانی اش،

کویتی اش ، عراقی اش...

بس است  که مسلمان باشد !

- اما پدر...

- آرام باش گفتم ، حالا سیلی خواهم زد .

ـ پروردگارا  ! بمن عقل عطا کن ...

خیلی خوب ، کدامشان به بهشت داخل می شوند؟

ـ ای ، پسر ، گفتم چپ باش ، آرام باش !

بتو نماند ه مداخله  کردن ،

در کارهای خداوند متعال و... والآ  !

_____________________________________________ 

نوت: عصمت " اینوونی" از 1938-1950 دومین ريس جمهور ترکیه بود.

نوشته از: عزیز "نسین"

ترجمه از: م . ذاکر"عمری"

08.12.2006 همبورگ.