افغان موج   

به روز شنبه هشتم جون سال ۲۰۱۳زنان، مردان و جوانان افغانمقیم در شهر فرانکفورت و مناطق و شهر های  نزدیک به آن  با  همایش و راهپیمایی  پشتیبانی  شانرا از "قانون منع خشونت ‏علیه زنان"  اعلام  داشتند.

این  قانون چهارسال قبل به حیث فرمان تقنینی توسط رییس جمهور حامد کرزیتوشیح  و  به مرحله ی انفاذ رسید.

نهادهای  متعدد  افغان های مقیم در آلمان و نیز شخصیت های انفرادی  اشتراک  کننده  در همایش را  افغان بودن و  مخالفت در برابر اعمال  ‏خشونت علیه زنان کشور، در ایناقدام   در کنار هم قرار داده بود .آنان ‏ بایک صدا خواستار ‏تصویب" قانون منع خشونت علیه زنان" بدون تعدیل و تاخیر ازجانب ولسی جرگه افغانستان گردیدند. ‏
‏ ‏
این همایش توسطخانم زرغونه ‏ژواک عطا معاون "شورای هماهنگی زنان افغان در اروپا"  گرداننده گی میشد.  در همایش پوهندوی شیما غفوری رییسه ی "انجمن مدد رسانی افغانی" و عضو هیات ‏اجراییه "شورای هماهنگی زنان افغان در اروپا" بیانیه اساسی را قرائت نمود ، بعداًخانم نادیه قانع فعال امور اجتماعی و اقتصادی و رییسۀ انجمن" ‏زن"  بیانیهاشرا ایراد نمود.  سپسخانم نسرین منصور رییسۀ "سازمان زنان ایالت هیسین" سخنرانی نمود. ‏ همچنان خانم نظیفه یعقوبی شاعره و عضو هیات مدیره " اتحادیه کلتوری افغانهای شهر ماربورگ" یک قطعه شعری ‏را که بازتاب دهنده ی وضع زنان کشور بود، خواند. پس از آن خانم بلقیس غفوری" عضو هیات اجراییه "انجمن مدد ‏رسانی افغانی" به نماینده گی از جوانان پشتیبانی این قشر بیدار کشور را از" قانون منع خشونت علیه زنان" اعلام ‏نمود. ‏

در اخیر  قطعنامه همایش توسط خانم ژواک قرائت گردیدکه مورد تایید همه اشراک کنند گان قرار گرفت.

بعد از  همایش، اشترک کنندگان  به راهپیماییخیابانی  پرداختند . راهپیمایان  با شعار های حق خواهانه ی  زنان به زبان آلمانی توجه عده کثیری از مردم را به ‏داعیه زن افغان جلب نمودند. همایش و راهپیمایی با  قرائت قطعنامه به زبان آلمانی و اخذ امضا برای پشتیبانی از " فراخوان ‏برای ایجاد صف مشترک جهت دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان"   پایان یافت.

قابل یاددهانی است که در همین روز  و با  هدف مشابه  همایش هایی نیز در شهر های هامبورگ و هانوور  آلمان و نیز در شهر دن هاگ کشور هالیندبرگزار گردید.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

قطعنامه مظاهره ی مورخ08.06.2013 در  فرانکفورت

ما امروز گردهم آمده ایم تا نگرانی عمیق خود را در مورد وضع زنان افغانستان و سرنوشت حقوق آنان ابراز ‏نماییم. ‏

زنان افغان در جامعه ی جنگ زده ی افغانستان تحت مظالمی قرار دارند که وجدان هر انسان آگاه را تکان ‏میدهد. ‏خود سوزی ها و خودکشی های زنان گواه روشن آن است که زنان دیگر تحمل این همه ستم اجتماعی و ‏خانواده گی ‏را ندارند و میخواهند در شرایط انسانی تری زنده گی نمایند. ‏

گسترده گی مظالم و خشونت علیه زنان ایجاب آن را مینماید تا دولت و تمام نیروهای آگاه جامعه برای بهبود ‏وضع ‏زنده گی زنان و حفاظت از حیثیت و کرامت انسانی و تامین حقوق آنان اقدامات جدی و همه جانبه را اتخاذ ‏و به اجرا ‏بگذارند. و اما با درد و دریغ بسیار طوری که دیده میشود برخی از عناصر در ولسی جرگه در تلاش ‏آن اند تا با حذف ‏و تعدیل برخی مواد «قانون منع خشونت علیه زنان» این سند تقنینی مهم را خالی از محتوا ‏ساخته و به ابزار قانونی ‏ساختن خشونت ، ستم و تبعیض علیه زنان مبدل نمایند. این تلاش ها مغایر ارزش ‏های انساندوستانه و ‏عدالتخواهانه ی اسلامی ، مغایر  متن و روحیه ی قانون اساسی و در ضدیت با اصول و ‏موازین مندرج در اعلامیه ‏ی جهانی حقوق بشر و اسناد معتبر دیگر بین المللی در مورد به رسمیت شناختن و ‏تامین حقوق زنان(1) است که ‏افغانستان متعهد به رعایت آن ها میباشد. اگر این تلاش های زن ستیزانه به ‏هدف برسند نه تنها زمینه ساز فاجعه ‏برای حقوق زنان افغانستان خواهد گردید، بل سرنوشت پشتیبانی ‏جامعه ی بین المللی از افغانستان و دستاوردهای یک ‏دهه ی اخیر را نیز با مخاطرات جدی مواجه خواهد ‏ساخت.‏

ما افغانهای دور از وطن با علاقه مندیی که به افغانستان و سر نوشت زنان کشور داریم‏‎ ‎‏ به هیچ وجه نمیتوانیم ‏در ‏مقابل این وضع بی تفاوت بمانیم. ‏

ما اشتراک کننده گان در مظاهره ی مورخ 08.06.2013 در شهر  فرانکفورت جمهوری اتحادی آلمان قطعنامه ی ‏زیر را ‏که خواسته های عاجل و اساسی ما را در مورد حقوق زنان افغانستان بازتاب میدهد به تصویب ‏میرسانیم. ما میخواهیم ‏تا:‏

‏1-‏ ‏«قانون منع خشونت علیه زنان» هر چی زودتر و بدون تعدیل از جانب شورای ملی افغانستان ‏تصویب ‏گردیده و همه ی ارگان های دولت تجاویز لازم را اتخاذ نمایند، تا این قانون در عمل تطبیق ‏گردیده و امکان و زمینه ی ‏ریشه کن ساختن فرهنگ زن ستیزی در جامعه افغانی فراهم گردد؛

‏2-‏ ‏ بعد از این هیچگاهی با سر نوشت زن افغان تجارت سیاسی صورت نگرفته، و مقام زن افغان با ‏تغیرات ‏سیاسی دستخوش قهقرا و ذلت نگردد؛ ‏

‏3-‏ دولت افغانستان به حیث نهاد حافظ حقوق و آزادی های قانونی شهروندان ، زنان را به شکل بهتر از ‏امروز ‏تحت حمایت خویش قرار داده و شرایط زنده گی انسانی را برای شان مساعد گرداند؛‏

‏4-‏ در شرایطی که زنان افغان در اثر بحران های خونین و پیهم در سرتاسر دنیا پراگنده شده اند، روز ‏هشتم ‏جون به حیث روزبین المللی پشتیبانی از حقوق زنان افغان نامگذاری گردد، تا زنان افغانستان ‏دیگر از یادها فراموش ‏نگردیده و مساعی دوامدار برای تامین حقوق حقه ی شان به حیث اعضای ‏متساوی الحقوق جامعه به عمل آید؛

ما از همه نهادهای جامعه ی مدنی و از همه نیروها و شخصیت هایی که خواهان بهروزی افغانستان و مردم ‏آن ‏اند، تقاضا مینماییم تا در امر دفاع از حقوق زنان و دفاع از حقوق و آزادی های بشری و حفاظت از ‏دستاوردهای امید ‏بخش در افغانستان، در صف واحد قرار گرفته و اجازه ندهند تا سرنوشت ملی بار دیگر ‏توسط نیروهای فاجعه آفرین ‏به گروگان گرفته شود.‏

‏کاپی این قطعنامه به سفارت افغانستان در برلین، رسانه های اطلاعات جمعی ‏و سایر مراجع ذیربط ملی و بین المللی ‏‏سپرده میشود.‏
‏***‏

‏***‏
توضیح (1)‏
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 1979‏

پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان

اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در شرايط اضطراري و مناقشه مسلحانه

اعلاميه كنفرانس جهاني زن‏