افغان موج   

سیدموسی عثمان هستی

  اگر بچۀ مرد هستی این عکس ثریا بهاء را که از پنجشیر همراه  ضیا مسعود از راه چترال  به پاکستان برگشته را به نشربرسان.  عظیم بابک عزیز ایرانی!  خدا کند که این عکس از جوانی های خانم اناهیتا  نباشد وقتی از روسیه برگشته بود

قسمت چهاردهم فصل پانزدهم

حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست

شورای نظاروپرچم نکرد رحم  که  زنم

بردند  مرا  کثیف  ساختن  سر پا و  تنم

بیچاره شدم ناچاررهاکردم بادخود درباد

درنظرمردم سمن سینه بودم ساختندسنمم

شاعربی وزن وبی ترازومشهوربه یابوسوار

من نمی خواهم که قبل ازنقد کتاب رها درباد اثرخانم بها تبصره وپیشگفتاری داشته باشم چون زمانیکه نوشته های این قلم درسایت های انترنتی خصوصاً درسایت وزین انقلابی استقلال یا خپلواکی به نشرمی رسند تنها سگ های حزب دموکراتیک خلق سگهای حزب توده ایران مانند پاپیگکها (اعظیم بابک) وغیره مرا با ایمیل های شارلتانی خود تهدید و توهین کنند. عکس می فرستند وهررذالتی که ازدست شان بیاید درمقابل من وقلم من وسایت هایکه نوشته های من را به نشرمی رسانند زن ومرد حزب دموکراتیک خلق ازپاچه می کشند به شکل عکس العمل به من رذالت خود را نشان می دهند چون من هیچ چیز را ازملت افغانستان پنهان نمی کنم بشکل تبصره ویا پیشگفتارازنقد کتاب رها درباد بدون کم وکاست می نویسم تا پاپی گک های پاچه گیرحزب دموکراتیک خلق فکرنکنند من از این اوباشان ترس دارم وازنقد کتاب رها درباد صرف نظرمی کنم.

 فکرمی کنم عکس جوانی های ازپا سرکردۀخانم (...)که ازجمله رهبران سرشناس شان می باشد به من ارسال کردند ودرظاهرنام ازثریا بها بردند. به من وخواندگان این قلم بی تفاوت است که عکس ازکیست تنها به من مهم این است اگرچیزی که آنها ایمیل می کنند به نشرنرسانم فکرمی کنند من ترسیدم.

ومن مجبورشدم به خاطر رذالت های شورای نظار(مجاهدوطالب) وبه خاطرگنده خشتکی های رهبران حزب دموکراتیک خلق سازمان زنان وسازمان جوانان تحت رهبری چتل ترین مرد جهان به گفته نویسنده کتاب رهادرباد شاه شجاع ثانی ببرک کارمل مرد تاریخ زده طعمه ماهی های دریای آموپیشوای خاص عظیم بابک ایرانی الاصل پاپی گک حزب دموکراتیک خلق جف جفی سایت بدنام اورگان نشراتی حزب دموکراتیک خلق بجای جریده بدنام پرچم هاست پندار بی پندار وبه کردار جفنگ گفتارقبل ازنقدقسمت چهاردهم فصل پانزدهمچیزی بنویسم. 

این عکس بالارابه من عظیم بابک ایرانی الاصل گردانده سایت بدنام پندار فرستاده که بعدها بعد ازیک تحقیق همه جانبه راجع به هویت این خانواده چرا ازایران درزمان شاه این خانواده فرارکردند ومورد حمایت حزب دموکراتیک خلق خصوصاً شاخه پرچم قرار گرفتند و عظیم بابک را شخص خود ببرک چطوربه یکی از اقارب خود بعد مرگ پدر ومادرش به فرزندی داد وسبب مرگ مادر و پدر بابک درافغانستان چه کسی بوده وبعد ازمرگ پدر بابک ببرک کارمل چه ارتباط نامشروع با مادراعظیم بابک داشت وچراین فرد بدنام درسایت بدنام پرچمی ها وفیس بوک با نام های مستعاربه شخصیت های افغان توهین وتحقیر ها می نویسد. زیاتراین رذالت ها را نه تنها مزدک افشا کرده که دیگراعضای حزب دموکراتیک خلق از دست این اوباش تاریخ زده مانند محترم جلال بایانی که ازیک خانواده نیک نام ولایت پروان است به ستوه آمده.  علی احمد بایانی وکیل شورای زمان شاه که درشورا زیرتنبانی ببرک واناهیتا را کشید.  اگر ویدوی دو روز پی درپی ببینید وبشنوید میدانید که علت برخورد علی احمدخان بایانی به خاطرچه با ببرک کارمل واناهیتا درشورا بود. خصومت با جلال بایانی ازهمان روز برخورد ببرک وعلی احمد بایانی سرچشمه گرفته این مشت نمونه خرواراست.

این اوباش تاریخ زده ایرانی الاصل درزیرعکس نوشته اگربچه مردهستیاین عکس شکم رو را چاپ کن وبه نشربرسان.

بابک جان قبل ازاینکه من این عکس را به نشربرسانم عکس های گنده خشتکی های حزب دموکراتیک خلق قبلاً به نشررسیده. شما ازچه شرمیدید که ازاین عکس بشرمید واینکه نوشته کردید که درنقد رها درباد نامی ازببرک واناهیتا نبرید که من این طور وآن طور می کنم واز دیگر رهبران حزب دموکراتیک خلق من دفاع نمی کنم من سرسپرده این دو دلداده یعنی ببرک واناهیتا هستم. من چه بنویسم راجع به رذالت های هفت ثوروهشت ثوروشش جدی رذالت های شما ورهبران شمارا نه تنها ملت افغانستان حتی هسنگران خود شما درمصاحبه های خود مانند مزدک ها ودرنوشته های سایت های خود شما مانند سایت آریایی هرنوع کثافت کاری تاریخی ، سیاسی واجتماعی شما را بیرون می دهند شما شرم ندارید مانند این عکس هزاران اسناد مثلیکه وکیل وزیرخارجه وطرف دارن نجیب الله به نشررساند شما کجا شرمیدید که ازاین عکس بشرمید ویا از نقدکتاب رها درباد. مکرجاسوسی که امروز درسایت آریایی می نویسد ودرمصاحبه خود گفت من که دردفترکرزی کارمی کردم سیا به من پول داده به شما فرق نمی کند که دیروزبه روس جاسوسی می کردید امروز به غرب سیا جاسوسی می کنید خصوصاً مثل شما دامن به پشتان.

هرکی را دامن زپشت بر داشتند

تخم بی شرمی بروی اش کاشتند

سگ سگ است دم سگ سگ است کله وسراپای سگ سگ است ثریا بها وببرک کارمل زمانی  یک روح وجسم بودند به ملت افغانستان اگریک روزهم درآن حزب کثافت کسی بوده باشد فرق نمی کندحتی از جیره خواران آن مانند باختری ها ملت افغانستان نفرت دارند واگر شما خواسته باشید با تهدید های بزدلانه خود مرا بترسانید به این می ماند که گاوکجاره خواب ببیند.

من وظاهرجان افق نامزد اکادمیسن همسنگرشما درکورس احتیاط عسکری بودیم افق فعلاً درشهرما درکانادا زندگی می کند یکی ازجنرال ها البته پرچم به نام قادرمیاخیل که بعدها رییس خاد شد شوهر خواهر طارق کوهستانی  پسرمحمدعلی خان حاکم ضابط امرتولی ما بود یک روزی مرا با انجینرسید احمد گفت اگر دیگر سرمن ریشخند زدیید وبه هرکس گفتید که ضابط تولی ما مرد احمق وجاسوس جنرال شکورخان عظیمی است من در سوانح شماچیزی بنویسم که تاآخرعمرجایی مقررنشوید.

ماخنده کردیم گفتیم هرچه که می نویسی بنویس حتی می توانی رسم (خ ص ی ه)های مرابکشی دردفترجریده پرچم نصپ کنی حالا به توهم می گویم می توانی رسم(خ ص ی ه) های مرابکشی ودربالای قبربرژینف ، کیانوری ،احسان تبری رهبران حزب دموکراتیک خلق جای لوحه سنگ نصب کنی که پیروان روس ها اگربالای آن قبرها بروند مرا فراموش نکنند وهم می توانی درچنگگ ماهی گیری(خ ص ی ه)  ببندی دردریای آموبه اندازی که ماهی ها بخورند ودرچنگک ماهی ها بند شوند بتوانید جای طالب انتقام ازماهی های دریای آموبگیرید.

درملک بی قانون زممدارباشد کور و یا کر

خدا نجات بدهد ازگرفتن کورو از زدن کر

کوروکردایم دردست داردیاکیبل یاجوب تر

زوراش به خرنمی رسدمی زندبه پالان خر

این خصلت حزب دموکراتیک خلق، مجاهدوطالب بود که وقتی زورشان به مزدوران روسی،آی اس آی وایران نمی زسید مردم بیچاره افغانستان را به بهانه های گوناگون میکشتند ویا زندانی می کردند ویا ازمملکت فرارمی دادند تا آنها را به دستورخاد گلب الدین درپاکستان ومزاری محقق خلیلی درایران بکشد.

خانم ثریا بها عزیز نوشته زیرا که از نقد نقاد توانای حزب دموکراتیک خلق گرفتید و گفتید گراین خصلت ها رامن داشته باشم؛ متوجه نشده ام ناخودآگاه ازمجالس بزرگان حزب دموکراتیک کاپی درمغزخود کرده ام آقای هستی اگرشرافت داشته باشد وبزدلی نکند درجمله 74 خصلت غیرانسانی حزب دموکراتیک خلق که به ببرک رهبرماهی های آمو داده شده سرباری 74 خصلت غیرانسانی خلق وپرچم  بسازید.

خانم عزیزمن نوشته زیررا اگردرخورجین 74خصلت غیرانسانی حزب دموکراتیک خلق بریزم یا نه ریزم ملت درد دیده افغنستان 74 خصلت غیرانسانی حزب دموکراتیک خلق را با نکات زیردردماغ خود دارند واین حرکات غیرانسانی حزب دموکراتیک تنها نبوده ازاین خصلت های غیرانسانی حزب دموکراتیک خلق به مجاهد وطالب هم میراث رسیده درشان آنها هم موجوداست مطمئن باشید که نکات زیرو74 خصلت غیرانسانی حزب دموکراتیک خلق فراموش تاریخ نمی شود وشما درقسمتبهشت گمگشتگانمی نویسد که تنها من وصدیق بودیم دیگراعضای بدنام حزب دموکراتیک خلق چه(...) درغرب وامریکا می خورند چرا درخانه باداراصلی شان که ببرک گفته  بود «انسان نوین باید پیروخرس های قطبی باشد: چرا درروس زندگی نمی کننداینها نمی شرمند که خپچ طعنه ازدهن قلم کثافت خود باد می کنند وهمه را مانند رییس سیاسی خاد محبس پلچرخی به یک چشم می بینند من این کنایه را نمی دانم تا در قسمت رییس سیاسی پلچرخی معلومات پیدا نکنم که اوچطور تمام احزاب مخالف را به یک چشم می دید ومعنی خپچ طعنه را هم ندانستم کوشش می کنم که این کنایه ها را پیدا کنم وبدانم ودرقسمت های بعدی کتاب رها درباد به نشربرسانم این که شما می نویسید نوشته زیرتنها زیورشخصیت من وصدیق نبوده تفی است که بالا اندازی برروی تمام حزب دموکراتیک خلق مانند سنگ آسمانی که در روس افتاد می ریزد واین نکات زیر را که یک پرچم دارشناخته شده(*) امیل گردن شخصیت من ساخته بنشر برسانید وستاره درداخل قوس من درنویسندگی باراول می بینم اگر این معما راهم پیدا کردم مفصل به نشرمی رسانم.

به " بهشت گمگشتگان " می چرخد که باصد آرمان و آرزوهای سرکوفته ، به اميد فردای روشن (!)  حيات نو (!) را در جلايش و زيبايی آسمان خراشها، نيت بسته بودند تا مگر درگام نخست توبه ی نصوح حکايتگر به درگاه سردمدار جهان سرمايه داری اجابت شود.

کوله بارهای از خود بينی ، خوپرستی ، خود پسندی، خود ستايی،خود کامی، خود منشی، خود نمايی... و با بسته های از بد انديشی، کژ فکری، حيله گری، رشک و حسد ورزی، کينه توزی، مکاره گری، نيرنگ بازی، عوامفريبی، نادرستی، ژاژ خايی... وارد صحنه ها شده و با دهن دريدگی: تحقير کردن، توهين نمودن، دشنام دادن، افترا بستن، بهتان گفتن... به ديگران را پيشه کرده است و با بی حرمتی به شخصيت و حريم فاميلی افراد مشخص، نه  از روی واقعيت ها و تکيه بر بستر حقيقت؛ بلکه با صحنه آرايی های شرمگين و سرهم بندی دروغ های  شاخدار ، فحاشی و ناسزا گويی، تعرض و تجاوز نموده است قلب چرکين و ضمير آلوده مملو از عقده مندی، عقده گشايی، ناراحتی های روانی و فکری، رنج های شديد درونی، ناشئ از عدم ارضاء اميال سرکوفته و نرسيدن به آرزوهای سرگردان و نکشيدن کام دل عفت قلم و پاکی سخن را بيرحمانه لگد مال کرده است و از بابت تاريخ سازی های دروغين ، صحنه آرايی های کاذبانه، شرح وبسط محيرالعقول و بيان وقايع و اتفاقهای مافوق طبيعیت سلط سيری ناپذير آز و حرص، آنهم درهوا و فضای رؤيا پرستی، دروغ و ريا، شايعه سازی و سفسطه گويی؛ تمام ارزشهای انسانی ازمنظر  حقوقی ـ اخلاقی ـ تربيتی ـ آموزشی و دانش جامعه شناسی علمی و کليه معيارهای احترام به انسان و انسانيت، به زيرپا انداخته شده است شيوه های اهريمنی؛ خودآگاهی ، خردمندی، وجدان آدمی و گوهر انسانيت را درپای دروغگويی، ياوه سرايی هرزه لايی، لاف و ليف پرگويی های بدور از واقعيت و سخنان تکراری خود صفتی و خود بزرگ بينی و خود پسندی فرومايگی خدمت به منافع خود عليه منافع جامعه ؛ 2  ـ فرومايگی خدمت به ستمگران و تاراجگران تاريخ ، عليه عدالت و حقيقت.

اين دو فرومايگی، در سرشت خود يکی است؛ يعنی از خوی جانورانه و سفلۀ بهره کشان جامعه، و چاکران، و چاکرانِ چاکرانشان، سرچشمه می گيرد و کمترين اعتنائی به فضيلت انسانی و مسئوليت شهروندی و تعهد ميهنی ندارد.فرومايگان گاه از روی دغلی و پليدی، گاه از روی تسليم بی صفتانه در قبال امواج حوادث ، گاه ازروی ترس ، چکمه بوسی و قرار گرفتن در خدمت بسر رسيدن هدف های پليد دشمنان سوگند خورده ی ستمکشان جهان دروغ بافی مناظره ی خيالی مکار و حيله گريز از مرز واقعيتها و چشم پوشی از پهنای گسترده و بی انتهای حقيقت های مشهود، امکان پذير هدف نابودی سرزمين تاريخی مان و الحاق آن را به خاک روس تاجکستان ازبکستان ترکمنستان برای افرادحزب دموکراتیک خلق ، دربين نيکان و نيک انديشان، نيک خصالان و نيک خصلتان، نيک خواهان و نيک دلان، نيک طينتان و نيک رأيان، نيک سيرتان و نيک گويان، نيک کرداران و نيک گمانان ، نيک عهدان و نيک سرشتان ، جای پايی وجود ندارد. این خصلت های که هرگزدرشان اعضای بدنام حزب دموکراتیک خلق خصوصاً رهبران پرچم دیده نشده و نخواهد داشت من هم تائید می کنم عدالتخواهی و حق جويی، هرگاه کذايی و از روی تظاهر و عوامفريبی به خواری، تحقير و آستان بوسی ، آنهم به درگاه دشمنان سوگند خورده ی وطن و مردم ، تلفيق و  سازگاری همچنان شهره بودن در زشت نامی و بد سرشتی، هرگز با نيک نامی ، دانايی، راست کرداری ، مردم دوستی، ميهن پرستی و نوع پروری، اندک ترين حقيقتی، درشان اعضای حزب دموکراتیک خلق دیده نمی شود ادعای پوچ بیش نیست بازهم می گویم اگراعضای حزب دموکراتیک خلق اخلاق نکودارنددرغرب وامریکا وکاناداپیش دشمن تاریخی شان چه (...) می خورند جای شک نیست تا مغز استخوان دشمن و بدخواه مردم افغانستان دسيسه، توطئه گری و خصومت برضد استقلال ملی و تماميت ارضی سرزمين تاريخی  مان ، دريغ نورزيده اند؛ حزب دموکراتیک خلق دشمن تارخی خلق افغانستان بوده واست افراد بدنام حزب دموکراتیک خلق انسانهای شرير، از خود راضی، فتنه گر و ناسپاس بودند وهستند قهرمانی وقهرمانان شبگردی درقاموس شان بوده خود ستايی ها و فضل فروشی های حکايتگر، روند افترا بستن ها، هرزه لايی ها ، لفظ پردازی ها، دغل بازی ها و جعل نگاری دشنام دادن ها، ياوه سرايی ها و ناسزا گويی برضد خرِدمند متقی و پاکدامن در جامعه ی انسانی فضل و کمال حقيقی و ناب يکی از بزرگترين کاميابی های است و هم انسانهای فاضل و اهل فضل و کمال، سخنان نغزـ لطيف و دلپذير درشان این حزب اراذیل دیده نمی شودعظیم بابک ایرانی الاصل مزدوردیروز روس و مزدور جاسوس امروز روس که تمام رذالت های این صفحه در شان شرف باخته ای بابک دیده می شود.

 خانم بهای عزیزمن چیزی را کم نکردم لطفاً بخوانید اگرآن دوست مشترک من وتوکم کرده باشد لطفاً به من بنویسید که درنوشته های آینده اورا بدون کم وکاست بنوسیم که هنوزهم شما به شجاعت وصداقت من شک دارید من درزندگی خود کارخلاف نکرده ام اگربا خداهم روبروشوم ترس ندارم پاپی گک های حزب دموکراتیک خلق شاه پرستان داوود پرستان ،مجاهد طالب چپ و راست سوگند خورده چون نزد ملت افغانستان خاین شناخته شده اند نزد من قدردوتایی پشه همیت ندارند. همه را ازعینک خود نبینید تشکر از شما که نوشته های مرا واز دیگران را می خوانید وابراز نظر مستقیم وغیرمستقیم می کنید.

خانم ثریابهای عزیز من که قبلاً گفته بودم پنجاه فیصد کتاب که درقسمت اعضای حزب دموکراتیک خلق نوشته شده درست است وپنجاه فیصد دیگرکه عقده وستایش درنوشته کتاب دیده می شود دروغ های شاخداراست که شما وتیم کتاب رهادرباد را زیر سوال برده حرفهای ویدوکلپ صدیق  که اورا همیش تو شریک جرم وشکاری خود به حیث شاهد قلم داد می کنی این  ویدوکلپ آن.

)http://youtu.be/prpjjAC2RZQ(

 چلوصاف از آب کشیده من پنجاه فیصد گفته ام اوهم گفته پنجاه فیصد دروغ شارلتان بازی دراین کتاب دیده می شود که همایون بها عضو بدنام حزب دموکراتیک خلق کارمند زیردست علومی درشعبه عدل کمته مرکزی حزب دموکراتیک خلق می خواست پنجاه فیصد را  به بیست پنج فیصد دروغ برساند. صدیق توانست مچ دست همایون بها را درقسمت دوازدهم نوشته خود بگیرد که به سایت خاوران هم آبرو نماند.

 اینکه گفتید عنقریب دستگیرخان پنجشیری ویک نفرپنجشیری دیگربه نام ظفری عاشق خط وخال مسعود پنجشیری که تمام خوبی وشهامت جهان درنگین قاجاق سنگ می بیند درسانسفرسکو نقد برکتاب رها در باد را  می نویسند.  این قسم اشخاص سرچوک کابل زیاد است که خود را گردن کلفت به گفته اعظیم بابک قلم داد می کند وقتی که به آن چیزی بدهد مانندعبدالرحیم پنجشیری پیش خدمت شاه(...) کشی می کند.

نوت:

سمن سینه ـــ کسی که دارای سینه ای چون سمن است سپید تن

درنظرمردم سمن سینه بودم ساختندسنمم ــ چون خانم چهره مقبول دلکش سبزینه داردسمن سینه دربیت یک طنزشاعرانه است

سنم ــ ماده گاو

الپته ــ عاجل وفوری وبدون سلسله مراتب کسی که درشمالی زندگی کرده باشدبا کلمه الپته آشنایی دارد مارشال فهیم ، بسم الله خان، داکترنجیب الله ، گلاب زوی ، احمدشاه مسعود وغیره از جمله جنرالان الپته بودندیعنی بدون سلسله مراتب به آنها جنرالی داده شده

الپته تیز وفوری بدون مکس ووقفه

سریک دیگرشان الپته تاختند

بدون وقفه قمارزندگی باختند

نبوددربین صداقت وراستی

به روس و امریکا  ساختند

زممداران افغانستان ازشاه محمودتاکرزی درخدمت روس ،انگلیس، امریکا ،فرانسه قرارداشتنددتاریخ شاهداست اگرچین ازبدخشان هم سرازیر شودوطن فروشان به خاطر دالرازچین استقبال می کنندسرزمین ما نه تنها سر زمین آزادگان وسحلحشوران است سرزمین شاه شجاع پرستان ،ببرک پرستان وکرزی پرستان هم است