افغان موج   

 
 

از:انجنیرشفیق"رفیقی"

اهل دل

عـرش معـنارا بـبیـند دیـده هـای اهـل دل

درمـقـام عـشـق باشـد زانکه پای اهـل دل

راه دشواراست آنـجا سوی کـوی بـیـدلان

کی رود آنجا کسی جزهمصدای اهـل دل

قـلعه اش سربرفـلک بالاز چرخ نیـلگون

مـیـرود زانجـا فــراتـرنقـش پای اهل دل

این جهان فانـیـست عمرما شتابان میرود

کــس نـدیـده هــیـچـگه اما فـنای اهـل دل

اهل دل خواهی شدن با بیدلان شو همسفر

تا بـبـیـنی لــذت لطـف و وفــای اهــل دل

تا تـوانی قـیـل و قــال زاهـدان کـمـترشنو

روبه خامـوشی نگرسـوز ونوای اهـل دل

گرحدیث عشق خواهی بشنوی چون مولوی

شــو بـه بـزم  رازداران آشـنای اهــل دل

درشـب تـاریک درعـرش مـعـلا سـرزند

نوردرنوراست روز وشب سرای اهل دل

اهل دل بودن "شفیقا"خصلت مرد خداست

مــیزبان بادا دلـم هــردم  بـرای اهــل دل

 

سنبله 1391 خرشیدی سپتمبر 012 میلادی