افغان موج   

از:شفیق"رفیقی"

انقلاب

سـالــهــاافـتـاده ایم انـدرعــذاب انـقـــلاب

راه خودگم کرده ایم درمنـجـلاب اـنقـلاب

نـوبهــاران جــوانی درشـب یـلـداگـذشـت

جلوه گرچون مـاه هـردم آفـتـاب انـقــلاب

جنگ وصلح هردم شعارجنگجویان وطن

چـهـره هـا پـنـهـان زیـرادرنـقـاب انقـلاب

کشــورمــاراکـشــیــده دربـیــابـان عــــدم

مــلت مـاسـوخـت آنـجـادرکـبـاب انقـلاب

زآسـمـان کـشـورمـاآتــش بـاروت ریخت

کـس نبـیندگه درین ویرانه خواب انقلاب

رفــت ازدلهـامحـبـت الـفـت حـب الوطن

ریخـت زهـرغم به کام ما شراب انقلاب

حـسرتاسی سال عمرماحدربگذشته است

هــرطــرف دام بـلابـاشـد طـنـاب انقـلاب

هرکی چشم طمع داردزانکه قلب آسیاست

ایـن وطـن زانـروبودهردم خراب انقـلاب

دشمنش خون نفاق هرسوی میهن ریخـتند

 تـابـه فـرق مـابـچــرخـدآسـیـاب انـقلاب

صدسوال ازرهـبـران انــقـلابی داشـتـیم

تـوپ ومـرمـی بودملت راجواب انقـلاب

صفحه های رنگ رنگ وجمله های جنگ جنگ

جـنگ ونـفرت بـودعـنوان کـتاب انقلاب

هرکه باقـدرتوانش گرگ آسا حـمـله کرد

چهـره اش محفـوظ امادرحجـاب انقـلاب

دیگران ازانقـلاب تاکهکشان ها رفته اند

لیک این ملت "شـفـیقـا"شدخـراب انقلاب

 

حمل 1391 خرشیدی