افغان موج   

 

اعلامیۀ شورای هماهنگی نهاد های اروپایی زنان افغان

 درین اواخر شورای علمای افغانستان ، که یک شورای فرمایشی دولت میباشد، فیصلۀ مبنی بر جدایی زنان و مردان  در محلات کار ، منع سفرزنان بدون محرم  و مو ضوعات تبعیض آمیزدیگری چون  اصل و فرع در انسانیت وغیره مسایل را اعلام داشت. این فیصله خوشبختانه در اثر فشارها و عکس العمل های نیرو هایی آزادیخواه در داخل و خارج کشور به ناکامی انجامید ه و به خاموشی گرایید. شورای هماهنگی نهاد های زنان افغان در اروپا از ابطال آن استقبال مینمایند .

زنان عزیز کشور ! بر ماست تا در برابر چنین تصامیم شنیع و اسارت بار که در ضدیت با قانون اساسی افغانستان قرار دارند، به پا خیزیم . این افراد زن ستیز یکبار دیگر میخواهند با این نوع فرمان ها زنان را رهسپار ادوار قرون وسطایی سازند و دست آورد هایی دهه اخیر را به باد فنا بدهند .
ما زنان را عقیده و باور بر اینست که : منافع زنان افغان در هر کجایی که زندگی دارند باهم گره محکم خورده است. صرف نظر ازینکه به کدام قوم تعلق دارند ، به کدام زبان سخن میگویند و به کدام طرز تفکر سیاسی می اندیشند، منحیث  مادر وپرورش دهندۀ  جامعه با هم وجوه مشترک داشته و با اسارت وبردگی مخالف میباشند.

قابل تذکر میدانیم که زنان اولین کسانی اند که طرفدار صلح و ثبات در کشور اند ، ولی به هیچ وجهه  تحت عنوان" صلح و دفاع از حقوق زنان" با معامله گری های سیاسی که حقوق فردی واجتماعی شانرا پایمال سازند، موافقه نمی نمایند. با اطمینان و جدیت باید گفت که ما زنان بیرون مرزی خود را جزء از زنان وطن دانسته به هیچ صورت هم جنسان خود را در معرکۀ حق و باطل تنها نه گذاشته و نمی خواهیم آنها قربانی فیصله هایی تنگ نظرانه و فریب کارانه  افراد زن ستیز گردند.  ما خود را در غم و خوشی ایشان شریک دانسته  پیروزی شان راخواهانیم . 

هیت اجراییوی شورای هماهنگی نهاد های اروپایی زنان افغان