افغان موج   

سال نو گرامی !

به شاخ ارغوان یاقوتِ خندان

به سقف آسمان فانوسِ مرجان

به جام دوستان اشک رزان، کان

چکیده قطره قطره در زمستان

زیار مهـــــــربان  با  صد تمنا

پیام  شادمان  باشِ  بهــــاران

برای بلبل ســـــرمست وخندان

پر از لؤلؤ شده شاخ درخـــــتان

قدوم شب پرکها شد گــــــرامی

به فرش لاله در دشت و بیابان

به کـــوه ودره با صد شادمانی

زنافه مشک افشان شد غزالان

سخـــــن کوتاه دنیا میشود  نو

زرنگ ورونق فصــــل بهاران

زهی دوران جشن و پای کوبی

زهی یاران همدل شاد وخندان

گرامی روز وماه وسال نو باد

خوشی درروزنوروزت دوچندان

+++++++

ر. پیکارجو

2010/03/23

03/01/#1389