افغان موج   

شفیق رفیقی

عید درفراق دوستان

بـه روزعـیـد دلـم بـهـرتـو دعا خواند

تـرا زآنطرف مــرز هـا فــرا خوانــد

زبان چو یاد تــرا میکند، زدل تنگـی

مــرا زدوری تـومـرد بـیـنـوا خـوانـد

***

هـــوای عـیـد هـــوای تـرا بـبـردارد

طـلـوع صـبـح خـیال تــرا بسردارد

بچشم برسرصد راه عاشــقی قربان

که با امیـد بـهـرچـارسـونـــظـردارد

***

به روز عـیـد چـوآیـیـنه در نظـــرآیـــــی

دلــم گـــواه دهــد بــــــی خـبــر زدرآیی

هــــــزارعید شود برسرم زقسمـت نیك

بـــه روزعـیـدبـسویـم تـوازسـفـرآیـــی

***

هلال عیدچی بینم که بیتوعیدم نیسـت؟

زروزعیدوهـمه عشرتش نویدم نیسـت

مرابه مجـلس یاران وجـشن عیدچـکار

که گه به نزدمن این قلب ناامیدم نیست

***

به روزعید تمنای دل دوچـنـدان اسـت

هـوای دیـدن آن دلـبرسـخـندان اســـت

توازمحـبـت آن یـارهـیچگـه مـپـــرس

"شفیق"جسم منم یارهمنفس جان است