افغان موج   

 

حرف ته دل شما ــ  بداهه ای

از :  نورالله وثوق

 

فرصت ازدواج آقایان

 

روز ارباب حال هم بد نیست

قدرت بی مثال هم بد نیست

کرسی وکشُّ وفشُ وباد وبروت

جاه وبرج وجلال هم بد نیست

گفت ملا عمر به بن لادن

جنگ وقتل وقتال هم بد نیست

پی بدنامی مسلمانان

کشتنِ کهنه سال هم بد نیست

خوردنِ خون هرچه احساس است

مثلِ آبِ زلال هم بد نیست

انتحار انفجار وازاین دست

هرچه خواهی مثال هم بد نیست

سنگسارِ زنان که البته

کودکان را حلال هم بد نیست

نوکری صدای بیگانه

هفته وماه وسال هم بد نیست

پیش کرنیل امام وآی اس آی

رفتن وعرض حال هم بد نیست

جلوِ خود به دست همسایه

دادن بی روال هم بد نیست

لنگی انتحاری مارا

حملۀ بی مجال هم بد نیست

بمب را زیر چادری بردن

روش اختلال هم بد نیست

قامت سرنگون طالب را

نوکرِ ی بهرِ دال هم بد نیست

ربل وکالدار ودرهم ودینار

بندگی ریال هم بد نیست

از پی بدبیاری میهن

کارهای محال هم بد نیست

کشت ننگین کوکنار وحشیش

حاصلِ اشتغال هم بد نیست

جنگ آهنگِ بنگ وتریاک است

خلّصِ شرح حال هم بد نیست

حلقۀ آشنایی مارا

ثروت بی زوال هم بد نیست

............

رخنه در کاخ وکوخ وکوه وکمر

به یقین احتمال هم بد نیست

سرسپردن به پای بیگانه

از برای مدال هم بد نیست

.............

غافل از سرنوشت فردایش

مثلِ ما بی خیال هم بد نیست

برق همسایه گفت درگوشم

معنی گوشمال هم بدنیست

.............

ازجوانی سوالکی کردم

ازجوانان سوال هم بدنیست

گفتم اززندگی بگو چیزی

گفت حرفِ وصال هم بد نیست

تا دلی دلبری به دست آری

شیخ وتعویض و فال هم بدنیست

گفتم از تلویزیون چه می بینی

گفت گاهی ملال هم بد نیست

پخش سریالهای بی معنی

همره قیل وقال هم بدنیست

رول هرفلم جنگی هندی

بهر جنگ و جدال هم بد نیست

خواندن همراه رقص دخترکا

باهمه ابتذال هم بد نیست

............

پیش دعوا جلب سری رفتم

گفتگو ومقال هم بد نیست

بهر دعوی باطل من وتو

قاضیان راجدال هم بد نیست

پشتِ دروازه اش ستادن ما

ازسحر تازوال هم بدنیست

جای جیب جناب حضرت او

بهر رشوت جوال هم بد نیست

رشوه ارچه که جای خوددارد

تحفه ها را مجال هم بدنیست

نزد آقا برای استد لال

کردنِ قیل وقال هم بدنیست

مصلحت گرکه چارۀ کار است

آدمِ گنگ ولال هم بد نیست

.........

شب نشینی اهل سرمایه

درجنوب وشمال هم بدنیست

بعد صرف مفصلِ ناهار

خوردن پرتقال هم بد نیست

سفری سوی دلبرِ طنّاز

همرهِ چرخ بال هم بد نیست

.......

جای عقل وکمال وعلم وادب

باغ ومال ومنال هم بد نیست

گرمقامی فتد به دست جناب

تازه تازه عیال هم بد نیست

فرصت ازدواج آقایان

تا به هفتاد سال هم بدنیست

بهر پیران صاحب شوکت

همسر خورد سال هم بدنیست

زن اگر قصد خودکُشی دارد

برق را اتصال هم بد نیست

.........

ازبرای رسیدنی به مقام

آدم خایه مال هم بد نیست

خُم رنگی اگر شودپیدا

گاه گاهی شغال هم بدنیست

روسیاهی اگر چه مردود است

در زمستان زغال هم بد نیست

ثروتِ مافیای قدرت را

قدرت انتقال هم بد نیست

گرهوای فرار برسر تست

کشورِ پرتقال هم بدنیست

گاه بیچارگی عزیز دلم

چون گدایان سوال هم بد نیست

ماعقب ماندگان دنیا را

سر و روی کشال هم بد نیست

فی البدیهه قصیدۀ الحق

این چنین بی مثال هم بد نیست

...........

دهم مهر 1390

نورالله وثوق

...........

پانوشت:

1 ــ کرنیل امام: چهرۀ سرشناس آی. اس.آی

2  ــ آی.اس.آی: سازمان جهنمی جاسوسی پاکستان

3  ــ برق همسایه: برق اجاری کشور های همجوار

4  ــ کودکان را حلال هم بد نیست: سربریدن کودکان

5 ــ دال: ایهامی است به دومعنی یکی دولا شدن و دودیگر نوع غذای رایج درپاکستان