افغان موج   

مـیـزان خـرد

اگـــــرچـه از جـفــای دهـــــــر دون بـسـیـار دلـتـنـگم

ســرود عـشـق را بـشـنـو کـه بـرمـیـخـیـزد از چـنـگـم

هـــــزاران عـنـدلـیـب گـلـشـن مـعـنی  ســـراپـا گـوش

بـه کـــــــام هـــــــــر دل شـیـدا بـود شـیـریـن آهـنـگـم

فـضـای سـینـه ام خـالی ز هــر نـیـرنـگ و رنـگ آمد

مـحــبـت ارمـغـــــــان آرد صـفــــای قـلـب بـیـرنـگـم

بـه دور زنـدگــــــی پـیـهـم بـه تـحـصـیـل ادب کـوشـم

حـیـات دیـگــــری بـخـشـد دم عـیـسـای فــــــرهـنـگـم

بـه رغـم مـدعـی گـــر بـر شـوم از جـا زمـیـن لــرزد

بـه گـــردون مـیـرسـد دود و شـــرار از آتـش جـنـگـم

بـرای آنـکــه نـامـم را بـه نـیـکــــویــــــی بـرنـد دایـم

زهـــر بـد فـعـل و نـالایـق گــریـزان تـا بفـــــرسـنـگـم

جـهـان سـفـلـه گـــر قــــدرم نـمـیـدانـد غـمـش کـمـتـر

بـه مـیـزان خـــــرد بـا هــــــر در نـایـاب هـمـسـنـگـم

نجیب  بهروش  مـی  2011

 ونکوور  کانادا