افغان موج   

 

   ۲۰/ ۰۵/ ۲۰۱۱                                                                   عبدالقادر شاکری

امان معاشر در حسرت پررنگ شدن نقش دوستم

      در سایت انترنتی افغان موج مصاحبه تحت عنوان" روز خونین شبرغان" از امان معاشر با شخصی به نام "شریف" که آقای معاشر وی را " شریف اکه" خطاب میکند، به نشر رسید. درین مصاحبه که بوی گند قوم بازانه از هر سطر آن به مشام می رسد، هم آقای امان معاشر و هم شریف اکه با استتار جنایات ، وحشی گری، وطن فروشی دوستم، وی را "قهرمان اسطوره ای تامین صلح و ثبات" در افغانستان معرفی میدارند.

    باید یاد آور شوم که پرداختن به همچو مطالب ضیاع وقت است. زیرا همچو مطالب هر روز در سایت های مانند بینوا، خاوران، جنبش، هزارستان... فراوان به نشر میرسد. اما زمانیکه همچو مطالب از سایت مانند افغان موج اقبال نشر می یابد، به نظر من لطمه ی است به اعتبار سایت افغان موج که از اعتبار بلندی در جمع دموکراسی خواهان و عدالت خواهان کشور بر خوردار است.

    مختصراً باید عرض کرد که ضرورت به شمردن آدم کشیها، جنایات، غارت گری، وطن فروشی وحتی تجاوز به ناموس مردم توسط تنظمهای جهادی و ملیشه های "گلم جمی" نیست. زیرا آنها شاه پستی های خودرا درجنگ های کابل به خوبی به نمایش گذاشتند. با وجود این همه سیاه کاری های آنها، باز هم اگر کسی ازعدالت خواهی، صلح دوستی، ترقی پسندی یا... گلبدین، برهان الدین، عبدالرسول سیاف، مسعود، مزاری، دوستم، محسنی، ملا عمر... صحبت کند، اگر خود جنایت کار، آدم کش... نباشد صد در صد احمق مادر زاد است.

    این را هم همه میدانیم که تمام این جنایت کاران از حمایت بی دریغ تجاوز کاران غربی به خصوص امریکا بر خوردار هستند. نقش هیچ کدام شان در نظام مستعمراتی کابل " کم رنگ" نیست. جمع خان همدرد، دوستم، برادران مسعود، ملا اسمعیل، فهیم، ارغندی وال، قانونی، سیاف، ملا ضعیف، خلیلی... همه نقش پر رنگ در حاکمیت کرزی دارند..همین لحظه دوستم معاون رئیس جمهور در امور قوای مسلح است. برعلاوه با این نقش " کم رنگ" خود که همراه با بالکۀ خود پدرام به خانه همکیش خود اکبر بای یورش برده وتا کنون هیچ مرجعی نتوانست وی را مورد استجواب قرار دهد. اگر وی نقش پررنک می داشت چه میکرد؟

      اقای معاشر نمیداند ویا خودرا به کوچه حسن چپ می زند؟ و بسیار جالب می پرسد:" به فکرشما جنرال دوستم و موسفیدان در مقابل در قوای ایساف و کرزی خودرا نا توان احساس کردند؟

      امان جان! شما چه فکر میکنید که دوستم در برابر ایساف باید خودرا قوی احساس کند؟ فراموش کرده اید که  در سال 2004 یکبار قهرمان دلاوری و بزن بادر تان یک کلنگک و قدرت نمایی کرده بود. فقط با یک پرواز چند دقیقه ای طیاره امریکایی بدور قصرش بود که فردایش گریه و زاری وی از رادیو بی بی سی بلند شده و میگفت که از برای خدا من که سپاهی امریکایی ها هستم، چرا من و اطفالم را امریکایی ها ترساندند؟ امریکایی ها بوی نشان دادند که یادش باشد پیش پنج به هیچ صورت پنج پنج نکند.امان جان باید بداند که غلام حدش را میداند. دوستم، کرزی، فهیم، عبدالله، خلیلی، سیاف، همدرد، فاروق وردک… فقط به زور و حمایت آیساف است که عرض وجود نموده و خودرا با القاب آراسته و فیشنی بیارایند و شما هم فرهنگ دوست و دلاورش بخوانید.

    امان معاشر این بار بمثابه یک دوستمی تمام عیار قد علم نموده می پرسد:" شریف اکه: مبازره جنرال عبدالرشید دوستم چو اسطوره ها بخاطر تامین صلح ثبات افغانستان در ذهن مردم جا دارد. بیشتر ازهفت سال میشود نقش کم رنگ در رهبری افغانستان دارند گویا آن همه قربانی ها نادیده گرفته شده باشد.

      پرسیدن عیب نباشد امان خان، کدام صلح و ثبات و کدام قربانی؟ همان "صلح و ثباتی" که در دوران اشغال کشور توسط روسها به خاطر تامین آن دود از دماغ مردم کشید؟ بی رحم تر از روس ها به جان و مال وناموس مردم افتید.  قربانی دادنش در کجا بود؟ به نظر شما از زندگی یک کارگر عادی به چنان قصرها رسیدن، قربانی دادن است؟ وی که مردم را قربانی کرد. شاید هم منظور تان سالهای 1992- 1995 باشد، واقعاً که شاهکار " صلح و ثبات" و" قربانی" دادن دوستم و شرکا چون گلبدین، ربانی، مزاری، سیاف، محسنی، مسعود، انوری ... را درین سالها میتوان به خوبی مشاهده کرد. اگر هم بعد از اشغال کشور توسط امریکایی ها و متحدینش همچو صفات را در وجود مبارک دوستم مشاهده میکنید، یقیناً کشتن و زنده به گور کردن پنج هزار تن ازاسیران در دشت لیلی منظور تان است...

      امان خان معاشر! فکر میکنم اگر شما با خانم و اطفال تان در کابل می بودید و یکبار مزه "اسطوره" ای دوستم و شرکا را می چشیدید، باز هم وی را قهرمان، اسطوره... خطاب نه میکردید و یا به پای مصاحبه شریف اکه ها نه می نشستید. بلکه تیره بختانی را غرض مصاحبه می جستید که قربانی وحشی گری های دوستم و شرکا شده اند. هم چنان در حسرت پر رنګ شدن هرچه بیشتر نقش دوستم در حاکمیت نمی شدید.

      شما همیشه در پای نوشته های تان با نام "امان معاشر خبر نگار آزاد"  امضا میکنید. "آزاد" بودن به معنی استتار جنایات دوستم و قهرمان خواندنش نیست." آزاد" بودن یعنی خانه مولانا ونام بزرگ مولانا را پیش پای خوکی چون دوستم ریختاندن، نیست.

 

تبصرۀ افغان موج

 

دوست محترم  آقای شاکری!

 چنانکه فرموده اید جناب امان معاشر خبرنگار آزاد است و برای مصاحبه اش گاهی در بند قیودات سیاسی نیست. از همین جهت گاهی مصاحبه هایش تا این حد حساسیت بر انگیز میشود.

اینکه عبدالرشید دوستم یکی از جنایتکاران جنگی و یکی از مهره های اساسی سیاست های امریکا، انگلیس و پاکستان در افغانستان است جای شک  نیست.  ولی این هم به همه روشن است که او در معادلات قدرت به نفع کمونیست ها جنگسالاران جهادی و بعد کرزی  نقش تعین کننده ای را بازی کرد. داکتر نجیب او را شیر شبرغان میگفت، صبغت الله مجددی به نامش پساوند سعد بن وقاص را علاوه کرد وبلاخره در زمان کرزی و یاران امریکایی مشاور ارشد، لوی درستیز قوای نظامی  و رهبر یک حزب به نام جنبش ملی اسلامی  سمت شمال شناخته میشود.  در پهلوی این همه باید خاطر نشان ساخت که جنرال دوستم با وصف آنکه در مقامهای نظامی با همه گروه های در گیر جنگ های داخلی به حیث یک جنگسالار ائتلاف های مصلحتی ساخت؛ پیوسته از طرف دول خارجی چون ترکیه، ایران، روسیه و حتی پاکستان مورد تقدیر قرار گرفته و کمک های آنان را میگرفت.

با این اوصاف که تقریبا همه سیاستمداران و قدرتمندان ما در طول سه و نیم دهه  تعریف شده اند؛عبدالرشید دوستم هم میتواند شخصیت مطرح در مسایل افغانستان باشد و اگر کسی برایش زنده باد و پاینده باد فریاد بزند خیلی عادی و طبیعی مینماید. از درک روشنفکرانه ای شما تشکر.