افغان موج   

زن شرف الدین حامله بوده از زنش میپرسد:

زن این چیست؟ زنش میگوید:

خوب بچه است دیگه.

شرف الدین میپرسد: دوستش داری؟ زنش میگوید: چرا نه.

شرف الدین در جواب : پس چرا قورتش دادی؟