افغان موج   

دل.....

دل مثل آب و آینه

صاف است و بی ریا

این بی ریای صاف

گر افسرد یا شکست

هر پاره اش برنده تر از نوک خنجراست

فضل الله زرکوب

اردیبهشت 1389