افغان موج   

این هفته نامه ای داشتیم از کلوله پشته ای کابل بنام ذکرالله جان،  که اظهار لطف فراوان نموده بر ما  منت گذاشته یادی از ما نموده اند. محترم ذکرالله جان ضمنا دو سوال مطرح کرده اند که در مورد پالیسی نشراتی موج بوده و ما با احترام زیاد به سوالات شان جواب میدهیم.

دوست عزیز ذکرالله جان از کابل.

نوشته بودید که چرا سایت موج دیگر از جوانان نماینده گی نمیکند؟.

دوست عزیز:

ما در دیار غربت و مهاجرت هم متاسفانه  مشکلاتی داریم.  حاجت به حاشیه گویی نیست  میخواهم حقیقت را تا جائیکه باعث نفاق افکنی میان ما و برادران ما نشود  به شما و دوستان دیگری که همچو سوالی دارند بنویسم.

طوری که در اهداف موج جوانان اطریش خوانده بودید. « فرهاد ترکانی»  با وجود مصروفیت های فراوانی که داشت همواره در فکر آن بود که اگر بتواند،  کتله ای از جوانان را برای پیشبرد فعالیت های ادبی، فرهنگی، علمی و ورزشی در دیار بیگانه تشویق و از این طریق مصدر خدمتی به همه وطنداران خود شود.

کار تا جایی پیش رفت که مقامات حکومتی شهر لینز،  رسما اجازه ای هر نوع فعالیت را،  در چوکات قانون به این اتحادیه قبول دار شده و وعده ای هر نوع کمک  را متقبل شدند. تا این زمان به پول شخصی « فرهاد ترکانی»  مصارف ثبت اتحادیه، خریداری یونفورم سپورتی، تهیه مواد قرطاسه و چاپ آن  تهیه گردید.

اما دریغ که عده ای از نفاق افگنان حرفه ای و حسود،  که در طی چند دهه ای اخیر بر علاوه ای فروختن استقلال افغانستان عزیز به بیگانه گان، تخم نفاق را در خاک ما پاشیده و به ثمر رسانده اند، چون خوره در پوست عده ای از جوانان خزیده با دادن رشوه، تحفه ها و مهمانی ها اتحاد شان را بر هم زده  و باعث شکست آن گردیدند. ضرورت نیست که نامی از آنان برده شود.  شما خود بهتر می دانید که این ها از کدام مردم و با کدام اندیشه ای باید باشند. همینقدر میگویم این ها همان شکست خورده های اند که در طول تاریخ،  برای براعت دادن خود، دست به گروه سازی، محفل بازی و تملق گویی به این و آن اند. حالا مثل بوقلمون رنگ تازه و مطابق مد روز به خود گرفته اند. ما هنوز هم از جوانان نمایندگی میکنیم و همه جوانان میتوانند آثار ادبی، علمی و فرهنگی خود را بما بفرستند. ما وعده میدهیم که بدون کم و کاست بنام شان چاپ کنیم.

سوال دوم شما چنین است که:

 نشریه ای موج یک نشریه غیر حزبی است.  پس چرا در آن نوشته های سیاسی،  علیه مجاهدین، خلقی ها و پرچمی ها و امریکا نشر میشود؟

دوست محترم. اجازه دهید بگویم و باز تکرار کنم که ما از هیچ حزبی پیروی نمیکنیم. ما به کدام حزب سیاسی پیوند نداریم. اما این بدان معنی نیست که ما اندیشه سیاسی نداریم. ما حقیقت را میگویم اگر در الفاظ سیاسی باشد و یا در الفاظ ادبی. مثلا اینکه خلقی پرچمی ها چه کردند و یا مجاهدین چه اعمالی را مرتکب شدند. ما عقیده داریم اگر مجاهدین پس از پیروزی با جنگ های قدرت طلبی وطن را به ویرانه تبدیل ننموده، مردم ما را تار و مار نمیکردند، حقوق بشر را احترام میگذاشتند و حکومت عدل و انصاف اسلامی را می آوردند، مردم ما آنان را پرستش میکردند. اگر خلقی ها و پرچمی ها بر مقدسات مردم ما نمی تاختند، مخالفت دیگر اندیشان را تحمل و آنان را به جوقه های اعدام نمی سپردند، کار را به اهل آن میسپردند،  روس را اجازه تجاوز به خاک خود نمی دادند و مردم پرست می بودند نور چشم همگی بودند. اگر دولت جدید زیر حمایت امریکا،  تمام اقوام و ملیت ها را زیر درفش واحد جمع نموده و از قوم گرایی تبار گرایی پرهیز،  دیموکراسی را برقرار و نیرو های امریکایی را از خاک خود جواب دهد،  ما سر بازش خواهیم بود.

هر نشریه باید یک هدف اجتماعی داشته باشد. هدف ما اتحاد، همبستگی، سربلندی، ترقی وآزادی افغانستان عزیز است. ما غیر از حقیقت چیزی نمیگویم.  اگر این به هر جناحی برمیخورد باید در اعمال خود تجدید نظر نماید در غیر آن فرد فرد افغانستان حق دارد تا از روی اعمال آنان پرده بر داشته و از آنان انتقاد کنند.

به آرزوی بهروزی شما.