افغان موج   

پدیداری قدرت رسانه٬ از زیر مجموعه قدرت علمی علوم انسانی می باشد٬ که شامل: عناصر خبری سه ک و سه چ و گونه های هنری چون سینما٬ موسیقی٬ نقاشی و طنز ...  می گردد. از این جهت سوژه های ذیل را٬ به برنامه های سیاسی رسانه های  افغانستان پیشنهاد می کنم:

§      اهمیت و ضرورت قانون اساسی برای دولتداری عصر کنونی در چیست؟

§      قانون اساسی گرایی یا ضمانت اجرای قانون٬ در پاسخگو کردن مجریان قدرت چگونه است؟

§      وجه مشترک و ارتباط الاذهان سازی فقه و قانون برای نظام پایدار حقوقی سیاسی افغانستان چگونه می باشد؟

§      حد و حدود اختیارات تصامیم سیاسی مجریان قدرت٬ فاقد قانون اساسی در غایت چه خواهد شد؟ (مطالعه موردی اینکه: به جزء پیامبر گرامی اسلام(ص) کسی دیگر معصوم نیست. یعنی هر انسان و مسلمان و مومن ممکن الخطا و جایز الخطاست)

§      روان درمانی سیاسی و جنگ رسانه ای در جامعه سنت گرا چیست؟

§      سرشت فساد آوری قدرت و فقدان حاکمیت قانون بستری خواهد شد که مجریان٬ پسا ۲۰۲۱ همچون دوره بیست ساله به فساد متوصل شوند؟ و ضمانت متوصل نشدن چیست؟

§      چرایی اینکه: مولفه های اسلامی و اکثریت مردم مسلمان افغانستان٬ در ناتوانی تولید اراده جمعی پسا ۱۹۱۹ تا اکنون قرار دارند آسیب شناسی و راه حل آن در چیست؟

§      فدرالیسم برای کشور امتناع یا فرصت؟ مطالعه موردی: دید پوزیتیویستی و فلسفی

§      گزینه مطلوب برای تغییر افغانستان و راهکارهای دست یافتنی مبتنی بر وحدت مردم تا حاکم شدن بالای سرنوشت شان چگونه است؟

§      چه حد گروه های فشار٬ به هدف شکل دادن خرد جمعی٬ از مبانی عقلانیت سیاسی فعال اند؟ و وجه تقویت فعالیت چیست؟

§      انتقال قدرت در بستر عقلانیت سیاسی چیست؟ و بررسی تحلیلی و رویکرد علمی تخصصی سیاسی در انتقال قدرت از اشرف غنی به طالبان چگونه می باشد؟

§      افغانستان جز پنجاه کشوری٬ از موسسین سازمان ملل متحد رویکرد حقوقی سازمان برای أفغانستان چگونه می تواند سازنده باشد؟

§      چند قطبی شدن قدرت های جهانی و تهدید های بین المللی سیاست گذاری خارجی افغانستان و سیر مطلوب آن٬ چگونه خواهد بود؟

نوت:‌ هر سوال فوق و سوالان همچون٬ چندین سوالات جزیی و ریز را٬ تولید می کند و هر رسانه محترم٬ که خواهان تولید برنامه با همچون سوژه های فوق باشند٬ بنده محمدآصف فقیری در خدمت شان می باشد.

 

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

Whats App: +992 908806135

 

 

 

 

مقالات حقوقی سیاسی محمدآصف فقیری در انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان!

۱- جمهوری سنگ بنای تاسیس- دولت ملت در افغانستان http://hoqooq.eu/Asef-Faqiri-201122.pdf

۲- شفافیت انتخابات پایداری جمهوریت، بایسته آن در نظام آینده افغانستان http://hoqooq.eu/Asef-Faqiri-031222.pdf

۳- چالش های حقوقی هوانوردی ملکی افغانستان در بستر عدم مشروعیت قدرتhttp://hoqooq.eu/faqiri-290823.pdf

۴- شهریاری شهروندان از مبانی جمهوریت در اقتدار بخشی موسس کنندگان- بر حذف یا تعدیل موسس شوندگان ( وجه ملت سازی مطلوب در افغانستانhttp://hoqooq.eu/Asef-Faqiri-061122.pdf?

۵- ماهیت ساختار در قانون اساسی http://www.hoqooq.eu/Faqiri-061223.pdf

                                                                                          ماهیت ساختار ساز در قانون اساسی

۶- چرا بخش مهم معاهده دوحه عملی نشد http://www.hoqooq.eu/Faqiri-011223.pdf

۷- فلسفه حق در تز آفرینی عملhttp://www.hoqooq.eu/faqiri-251123.pdf

۸- بررسی حقوقی لایحه محاکم طالبان http://www.hoqooq.eu/faqiri-231123.pdf

۹- حکمت حاکمیت قانون در ارزش های اسلام- مبانی جمهوریت در افغانستان http://hoqooq.eu/Faqiri-011023.pdf

 

مقالات در نشریه های بین المللی!

۱- نشریه نیمروز با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران منتشر شد«صفحه۳۹ فقیری» https://ipsan.ir/wp-content/uploads/2023/08/1402-05-31-40-41-S.pdf

۲- تعدیل ناپذیری اصل ۳ قانون اساسی ۱۳۸۲ و منشاء، تعدیل قوانین بر محوریت آن، تا انتقال قدرت مشروع در افغانستانhttp://www.jhvmn.ir/article_251633_505d87e881f177a0a89dcfd6f4644b16.pdf?fbclid=IwAR2qCfT_QBecETXjipoeqt6SobxO-rzAtDNsmO3UX0uyrY5HeEe1mRudl5E

۳- تمرکز زدایی بایسته نظام آینده افغانستان با تاکید بر مردم سالاری http://www.jhvmn.ir/article_253564_f589fd421c25d080d81cad04f12fdf5e.pdf

۴- حقوق بین المللی هوانوردی ملکی افغانستان

 

https://civilica.com/doc/1715748/download/

 

۵-صفحه ۵۲ «مقاله فقیری حقوق انتخابات»

 

۶-

 

فلسفی عرفانی!

۱- حضور، روح دین https://jameghor.com/article/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%d9%ac-%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%af%db%8c%d9%86/ حضور٬ روح دین! – وبسایت جام غور

۲- جوهره و شتابی بسوی تکمیل فرد http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/111_Faqiri_A_Din_w_Takmil_Fard.pdf

۳- فراجنسیتی انسان http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/111_Faqiri_A_Frajesiati_Ensan.pdf

۴- چیستی دین http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/111_Faqiri_A_chisti_Din.pdf

۵- مولود شریف http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/200_Faqiri_A_Milade_Rasul.pdf

۶- چرا شایسته سالاری؟ http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/111_Faqiri_A_Shaista_Salari.pdf

۷- دیپلماسی فضیلت انسان https://jameghor.com/article/%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b6%db%8c%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/

دیپلماسی فضیلت انسان ۲- اسلام چی بهتری از سایر ادیان دارد؟وبسایت جام غور https://jameghor.com/article/%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%86%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%9f/

۸- هستی ما مظهر اراده خدا https://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Faqiri_a_hasti_ma_eradai_khoda.pdf

۹-عرفان و پارسی http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/111_Faqiri_A_Dari.pdf

۱۰- دیوانگی هوش آفرین http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/111_Faqiri_A_Diwanagi.pdf

 

جامعه شناسی سیاسی:

۱- چگونگی جامعه توده چگونگی جامعه تودهایJawedan: News, Opinion & Analysis

 

۲- ملت دولت https://jameghor.com/article/%d9%85%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%d8%aa/

 

۳- علمای سوء و جامعه افیونی علمای دینی٬ جامعه افیونی و متمدن http://afghanpaper.com/nbody.php?id=173410

 

۴- چیستی ملیت از رابطه ملت دولت٬ ملیت پدیدار می شودآیا ملیت ما افغان نیست؟ http://www.afghanmaug.net/index.php/-mainmenu-36/5471-2024-01-16-11-21-42

 

۵- چیستی سرور و سرگردان https://jameghor.com/article/%da%a9%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%86%d9%ac-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%86/

 

۶- درون سازی و تغییر از مبانی آسان گرفتن طرف تساهل در برابر نقد، پذیریش کیفیت است - ۲۴ ساعت http://www.24sahat.com/1402/11/10/129646/

 

۷- دین سیاسی تقدیر نویس نامرئی سیاسی با کمک نقل گرایان دینی http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=174624

 

۸- شناسی جهل موجود و آغاز دانایی نادان را از هر طرف که نوشت نادان ست! - ۲۴ ساعت http://www.24sahat.com/1402/11/07/129601/

 

۹- دانایی و آگاهی http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/111_Faqiri_A_Agahee.pdf

 

۱۰- فهم نادرست از اسلام و نظم جهانی http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/111_Faqiri_A_Fahme_Nadoorst_Az_Islam.pdf

 

۱۱- فرهنگ سیاسی http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/111_Faqiri_A_Farhanh_Siasi.pdf

 

۱۲- هستی شناسی http://www.24sahat.com/1402/11/22/129883/http://www.24sahat.com/1402/11/22/129883/?fbclid=IwAR1IgcuXMMTjfZT8nw8Ig0mcuJ1QiAOxUCzCDTFsNzL5SnlBOIkhFqKpdn0_aem_ARI10HAOJwt5qR5nEvfv51kHXOjwHFiPrHZwF0ZfT-V5VypboTsN_qnkOZdqUXPwvEg

 

۱۳- تقدیر نویس نامریی تقدیر نویس نامرئی سیاسی با کمک نقل گرایان دینی http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=174624

 

۱۴- چیستی انسان https://afgazad.com/2024-Political/022624-MAF-Chiesty-Insaan.pdf

رساله ها:

۱- چیستی قدرت چیستی قدرت در افغانستان

 http://disq.us/t/4ni1z9i

۲- حق و سیاست در افغانستان http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/111_Faqiri_A_Haq_w_Siasat.pdf

۳- جامعه سیاسی افغانستان : http://mashal.org/blog/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/

۴- چیستی انسان http://disq.us/t/4oxlo6z

 

 

کتاب های حقوق اساسی أفغانستان و حقوق بین الملل هوانوردی ملکی در حوزه أفغانستان  و کتاب أراده قدرت ایمانی نیز از انترنت قابل دریافت است. که نام کتاب و پیوست آن محمدآصف فقیری نوشته و دریافت نماید.