افغان موج   

اعلامیۀ سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان در محکومیت یورش سبعانۀ نظامی دولت اسلامی- فاشیستی ترکیه به کانتون عفرین سوریه
دولت اسلامی - فاشیستی ترکیه به رهبری "سلطان" اردوغان پس از شکست پروژۀ داعش، همانگونه که انتظار می رفت، تهدیدهای مکرر اش در مورد نابودی قطعی نیروهای یگان های مدافع خلق را با حملات هوایی و توپخانه یی نیروهای نظامی از شب پنجشنبه ۱۸ جنوری در همراهی عملیات زمینی توسط ارتش و مزدوران و یاران ارتجاعی مورد حمایتش به منصۀ اجرا گذاشت. عملیات سبعانه علیه کانتون عفرین در کردستان سوریه زمانی عملی می شود که دولت امریکا در رقابت با دولت روسیه می خواهد این نواحی را تحت نظارت خودش داشته باشد. اردوغان در همایشی در جمع هوادارانش رسما نیت دولتش در سرکوب مردم مناطق شمال سوریه از جمله کانتون عفرین و منبج و "نیروهای یگانهای مدافع خلق" مستقر در این شهرها را اعلام داشت.

دولت فاشیت ترکیه در گذشته نیز با حمایت آشکار تسلیحاتی و مالی از جانیان داعش عزم و اراده اش در شکست دادن نیروهای مسلح مدافع مردم آزادی خواه کوبانی را آزمود که در اثر مقاومت جانانۀ مردم کوبانی و حمایت وسیع مردم آزادیخواه جهان به شکست مفتضحانۀ داعش و سیاست منطقه یی و فاشیستی دولت ترکیه و حامیان آن در کمپ ارتجاع عرب انجامید.

اکنون باردیگر دولت فاشیستی ترکیه با سازماندهی و تسلیح مجدد بازمانده های داعش و جنایت کاران اسلامیست دیگر دست به تجاوز آشکار زده و جنگ نابرابری را به مردم در کانتون عفرین و مدافعین آن تحمیل نموده است. مردم و رزمنده گان "یگانهای مدافع خلق" این کانتون مثل کوبانی بار دیگر حماسه خواهند آفرید و از زنده گی و هستی شان تا پای جان دفاع و نیروهای تجاوزگر را به زانو در خواهند آورد و حماسۀ مقاومت کوبانی باردیگر در عفرین تکرار خواهد شد. دولت ترکیه می خواهد که شکست سیاست های منطقه یی خودش به عنوان یک قدرت نو ظهور را در جدال قدرت های منطقه یی با حمله به مناطقی در نوار مرزی سوریه تحت عنوان "مبارزه با تروریسم" اجرایی نماید و این کار را در حالی انجام می دهد که سران کشورهای بورژوا- امپریالیستی تا همین دم این جنایت را تلویحاً با سکوت بدرقه نموده اند.

اما هیچ نیرویی نمی تواند ارادۀ مردمانی را که برای آزادی و سرنوشت شان می رزمند به همین ساده گی انکاروسرکوب نماید، حماسۀ مقاومت کوبانی و شکست یاران و برادران اسلامیست دولت جنایتکار ترکیه (داعش) بار دیگر و در ابعاد حماسی تر و پر شورتر از گذشته عزم و ارادۀ مردم مسلح و مقاوم کانتون های کردستان سوریه و از آن میان کانتون عفرین برای دفاع از دست آوردهای تا کنونی را به نمایش خواهد گذاشت که حاصل آن چیزی جز شکست نیروهای متجاوز و دولت فاشیستی ترکیه نیست و نخواهد بود. بشریت آزادی خواه جهان مثل گذشته از مقاومت برحق مردم کانتون ها و مدافعین آن حمایت خواهند کرد و در اشکال مختلف همبسته گی شان را تبارز خواهند داد. مردم مبارز کانتون عفرین برای نیل به آزادی و دفاع از هستی و سرنوشت خود همچنان خواهند رزمید و درس عبرت دیگری به ارتش متجاوز و دولت فاشیستی ترکیه خواهند داد، این را تجربه کوبانی و مقاوت حماسه آفرین آن به اثبات رسانیده است.

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان ضمن اعلام حمایت قاطع از مقاومت مشروع و برحق مردم مبارز کانتون عفرین ؛ تجاوز آشکار و جنایتکارانۀ دولت فاشیستی ترکیه به این کانتون را به شدت تقبیح و محکوم می نماید !


مرگ بردولت فاشیستی و ارتجاعی ترکیه!
زنده و پیروز باد مقاومت مردم کانتون عفرین!
00000
سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان
دلو 96 مطابق جنوری 2018