افغان موج   

در نشست امنیتی مونیخ عربستان سعودی قبله مسلمانان جهان با یهودی های اسرائیل یکجا علیه ایران موضع گرفتند.
حرف شان این بود. ایران میخواهد عراق ـ سوریه ـ یمن ـ افغانستان و پاکستان را جزء فلمرو اش بسازد.
به لحاظ خدا ای کشور های اهل ناتوـ امریکای قدرتمند ... ما چکار کنیم؟! آخر ظلم هم حد و حدودی دارد. مگر قبله اول مسلمانان در اسرائیل و قبله دوم مسلمانان در عربستان سعودی نیست؟

همه کشور های عضو ناتو اشک ریختند و حتی خانم انجیلا مرکل از هوش رفت...
ایران هم در حالیکه از خنده بیحال میشد گفت: تو ترکیه را ببین که باز خیال امپراطوری را به سر اش می پروراند...

به حق سخن های ناشنیده ..... به اعجازی که کس آنرا ندیده
زمین از خون آدم سرخ گشته .... همه با خنده میگویند سپیده

ن.ت

Image may contain: one or more people and crowd