افغان موج   

پسر شرف الدین از پدرش می پرسد: پدر وقتی لکلک بالای یک پا ایستاده میشود چه میکند؟

شرف الدین: بچیم برای گذاشتن قدم بعدیش فکر میکند.