افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

طرب درساز دل رویای دیگرمی کند ترسیم

غـزل هـای دل مستانـه را از سـر کند تقدیم

کتاب عـشق را بـار دیگـر شـیرازه می بندم

که تاعشق حقیقی را کنم از جان ودل تکریم

 

اگر ویـروس بـد آلـوده سـاز قـلـب زیـبــا را

ز اشک دیدگان دامـان دل هـا را کنم تعـقیـم

سبق در مکتب لیلی و مجنون باز می خوانم

دوباره عشق و پیمان و محبت را دهـم تعلیم

نیابی در سـیاسـت در تجـارت عشق والا را

نشـد در مکتب سـرمایـه عـشـق واقعی تفهیم

سـیاسـت کار تنظیم جهان را گـر کـنـد نیکـو

نگـردد مثـل تـومـر ســیـا کـشـنـده و بـدخـیم

مبین از طـرز فیلم هالیودی عشق و رویا را

به بازار فروش احساس دل هـا را کند تقسیم

چه می‏جویی زدنیای مجازی عشق دل ها را

زلال چـشمه گـردد در سـراب تیرگی تحـریم

خیال حور وغلمان حال خوش رامیکند سودا

بـه فـردایی که دوزخ می‏نـوازد نغـمۀ تسـنـیم

به عشق فیس بوکی ویوتیوبی اعتمادی نیست

مشو چون سـود خواران جهانی در پی تعمیم

وفا و عشق و دوستی و محبت گر شـود کالا

بـه درگاه سـتـم آلـود زور و زر شـود تسـلیم

نمایشنامه هـا را در عـمل آزمـون بایـد کـرد

که یابی گـوهـر اخلاص را در حلـقۀ تصمیم

زرنگی بی وفـایی را کند از چـشم دل پنهان

ولی اخلاص با حس ششم بـر دل زنـد بیسیم

سـر آزادگان و عـاشـقان هـرگـز نگـردد خـم

فـقط در پیش پای عـشـق دل دارد سـر تسـلیم

چه نازک بوده یارب شیشۀ احساس عشق دل

اگر با بـرگ گل بشکـسـت نَبوَد قـابـل تـرمیم

نسیم عطـر گیسویی که آرد عشق و احساسی

وگـر از کـوه قـاف آیـد دارد گلـشـنی تـشـمـیم

صفـا و سـادگی مهـر و محبت را کند افـزون

وفـا در عـشق پیونـد دو دل را می کند تحکیم

مگرنجوای دل درگوش فردا شور وغوغا شد

که شوق عشق و مستی پرگشاده در همه اقلیم

4/10/2022