افغان موج   

  خانواده  های قربانیان بمب باران قندوز خواهان کمک مسمیباشتقیم ازدولت آلمان ند       

  محمود منجم زاده برلین آلمان    

چهارشنبه ، 11 فروردين 1389 ، 13:43 

بقول خانواده قربانیان آنها به وکیل مدافع آقای کریم پوپل اعتماد ندارند. سی خانواده از قربانیان بمب باران قندوز گفته اند که میخواهند بطورمستقیم با نیروهای نظامی آلمان مذاکره کنند به همین دلیل پرداخت غرامت برای قربانیان واقعه قندوز به تآخیر خواهد افتاد. درگزارش آمده است آنها به وکیل مدافع فردی بنام آقای کریم پوپل اعتماد ندارند.

اشپیگل آنلاین آلمان در شماره جدید خود مینویسد قبل از دوره بعدی مذاکرات در پرداخت غرامت برای قربانیان غیر نظامی دربمب باران ولایت قندوز درشمال افغانستان مشکلات جدی بنظر میرسد.

به گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان جهت پرداخت غرامت به سی خانواده ای قربانیان حادثه قندوز این خانواده ها خواهان کفتگو های مستقیم با نیروهای مسلح آلمان جهت حل این موضوع شدند بگفته سازمان حقوق بشر افغانستان خانواده های قربانیان جدا به وکیل آلمانی افغان تبار شان اقای کریم پوپل که چندین ماه میشود با ارتش آلمان مذاکره می نماید اعتماد ندارند و نمیخواهند توسط او به مشکل شان رسیده گی شود.

بگفته سازمان حقوق بشر خانواده های قربانی خود شان به یکی از همکاران این سازمان در قندوز مراجعه نموده وگفته اند آنها هیچ وکیلی را برای حل مشکل شان انتخاب نکرده اند که به آن رسیده گی کند این خانواده ها گفته اند آنها هیچ وکیلی نمی خواهند.

دراین گزارش آمده، که یکی ازخانواده های قربانیان بنام محراج الدین پدر یکی ازخانواده قربانیان که شش نفرازاعضای خانواده خود را در روستای شینا درنزدیکی قندوزاز دست داده و سندی دردست دارد که آثار انگشت و امظای او درج شده است.

خواسته های خانواده قربانیان و پرداخت جبران خسارات بسیار پیچیده بنظر میرسد تا حال ارتش آلمان با وکیل افغان آقای پوپل برای جبران خسارات مذاکره نموده است که بقول آقای کریم پوپل او ازتقریبآ 80 موکل خود که جمعا 137 نفر میباشند وکالت مینماید.

گرچه ارتش آلمان همواره تآئید کرده است، که ممکن است جبران خسارات بدون هیچ تعهد قانونی پرداخت شود ولی بگفته ارتش آلمان حالا نام افراد دیگری که احتمالن از خانواده قربانیان میباشد پیدا شده است و آنها نمیدانند که آیا واقعا تا حال آنها با قربانیان قابل اطمینانی حرف زده اند یاخیر.

مذاکرات دراین زمینه درهفته آینده ادامه میباید بگفته مقامات مسؤل تحقیقات درمورد تعداد تلفات بسیار دشوار است و تلاش های ارتش آلمان درحل این موضوع بی نتیجه مانده است.

از جایکه هفت ماه از بمب باران در قندوز میگذرد امکان بررسی تعداد تلفات نیز مشکل بنظر میرسد حد اقل چهار لیست متفاوت از قربانیان به آنها رسیده، نام سی فامیل در لیستی میباشد که بعضی ازاین نام ها مطابقت دارد با لیستی که نزد آقای پوپل موجود است ولی واقعا معلوم نیست اینکه آیا این همان افراد میباشند، که مشخصا به آنها کمک شود؟

تا حال هیچ تحقیقاتی درتعداد واقعی قربانیان حمله به دو تانکری که از طرف طالبان ربوده شده تهیه نشده است ناتو نیز در این مورد به نتیجه ای درستی دست نیافته است.

بعد ازاظهارات فامیل قربانیان از روستا های آسیب دیده نا رضایت های از مدیریت نادرست در تهیه دوسیه اسامی قرباتیان نیز بیان شده است.

ساکنان آن محل به آقای پوپل اعتماد ندارند و ار آن هراس دارند که کمک های آلمان در نهایت برای شان نرسد.

گفته میشود آقای پوپل از ارتش المان خواسته است که در آن منطقه زمینه ی اشتغال و فرصت های آموزشی بوجود بیاید که نظر به محاسبه او برای این بودجه حدود هفت میلیون یورو مورد نیار است.

ارتش آلمان مجبور است با درخواست های قربانیان پاسخ بگوید.

هفته گذشته فراکسیون حزب سبز ها در پارلمان المان خواستار تحقیق توسط دولت المان شده و جویا شده است، که نتایج مذاکرات ارتش المان در چند ماه گذشته به کجا رسیده است؟

و با صراحت از موجودیت 30 خانواده قربانیان ذکر شده و این پرسش را مطرح نموده است که تا حال چه مذاکراتی در باره پرداخت غرامت انجام گرفته است.

به گفته اشپیگل آنلاین یکی ازنمایندگان حزب سبزها درپارلمان آلمان هفته آینده به افغانستان سفر میکند تا تصویری از نیاز های قربانیان در قندوز را به دست بیاورد. ختم ترجمه گزارش

بعض از افغانها میگویند به احتمال قوی آقای کریم پوپل خواسته توسط این وکالت جنجالی برای خود نام و نشانی در المان به دست بیاورد.

همچنین گفته میشود پولیکه آقای پوپل از درک وکالت خود در این زمینه دریافت میکند حتما بسیار زیاد خواهد بود و معلوم نیست که آیا این پول از بوجه جداگانه ای برای آقای پوپل پرداخت میشود یا از پولیکه بابت غرامت به قربانیان واقعه قندوز درنظر گرفته شده است؟