افغان موج   

اخراج حزب چپ های المان از تالار پارلمان المان

محمود منجم زاده برلین آلمان

 رئیس پارلمان المان حزب چپ های آلمان را به علت اعتراض نابجا درمورد افغانستان ازتالارپالمان آلمان برای یک روزاخراج نمود. 

پارلمان آلمان حضور و تقویت نیروهای خود را درافغانستان به رآی گیری گذاشت

قبل ازظهر روز جمعه 26 فروری درحضوراعضای کابینه و تمام نمایندگان پارلمان آلمان درخواستی را برای رائی گیری برادامه حضور نیروهای آلمانی درافغانستان وافزایش این نیروها را برای یک سال دیگر به رآی پارلمان گذاشت  . صدراعظم آلمان خانم انگلا مرکل گیدو وستروله وزیرخارجه وزیردفاع  آلمان وشماری از جنرالان ارتش  آلمان و اکثریت اعضای کابینه  در جلسه امروز پارلمان حضور داشتند .

آقای فرانک شتاین مایر رئیس فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان ضمن سخنان خود گفت : حضور نیروهای آلمانی تا اخیر سال 2015 به اتمام خواهد رسید دراین مدت تمام تلاش برای آموزش پلیس وارتش ملی افغانستان در دستور کارقرار دارد و این نیروها درافغانستان خواهند ماند تا زمانیکه نیروهای افغان خود بتوانند مسؤولیت امنیت خود را به دست گیرند .

آقای شتاین مایر تاریخ دقیق خروج نیروهای آلمانی از افغانستان را ذکر نکرد. دراستراتیژی حکومت آلمان  پس ازکنفرانس لندن نیروهای این کشوراز 4500 هزار به 5350 سربازافزایش یافته است و آلمان پس از ایالات متحد امریکا و انگلستان بیشترین سربازان خارجی را درافغانستان دارد وهمچنین کمک های مالی از 230 میلون به 420 میلون  یورو افزایش یافته است .

نمایندگان سایراحزاب که در ائتلاف با دولت آلمان میباشند اهمیت آموزش نیروهای پلیس افغانستان و کمک  به زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی افغانستان را مهم دانستند واز در خواست دولت آلمان مبنی بر حضور و افزایش این نیروها در افغانستان پشتیبانی نمودند .

در آغازجلسه پارلمان نمایندگان حزب چپ ها که تعداد شان بالغ بر 50 نماینده بود به عنوان اعتراض علیه حضور نیروهای آلمانی در افغانستان هرنماینده نام یکی ازقربانیان بمباران نیروهای ناتو در ولایت قندوزافغانستان را که  درسال گذشته اتفاق افتاده بود در تالار پارلمان بلند نمودند که برای چند دقیقه اوضاع پارلمان از حالت عادی خود بیرون شد رئیس پارلمان آلمان از نمایندگان حزب چپ ها خواهش کرد که  نوشته های اعتراضی را پائین بیاورند  ولی نمایندگان حزب چپ ها به آن توجه نکرده  واین نوشته ها را به عنوان اعتراض همچنان بلند نگهداشتند  رئیس پارلمان آلمان درانتظار به ختم اعتراض حزب چپ ها ادامه صحبت را در جلسه پارلمان توقف داد  ولی زمانیکه حزب چپ ها به درخواست رئیس پارلمان توجه نکردند آقای نوربرت لمرت رئیس پارلمان درخواست خروج حزب چپ ها را تا ختم جلسه امروز از تالار پارلمان صادر نمود سکوت همچنان درجلسه پارلمان حکمفرما بود تا اینکه تمام نمایندگان حزب چپ ها از تالار پارلمان خارج شدند  سخنگویان فراکسیون های حامی پیشنهاد دولت از اقدام حزب چپ ها انتقاد نمودند .

بعدا جلسه با صحبت نمایندگان ادامه یافت .

 بخشی از اعضای حزب چپ ها در پارلمان آلمان  اعضای سابق  حزب دموکراتیک خلق  آلمان شرق سابق میباشند که موافق به تجاوز شوروی سابق به افغانستان بودند این حزب مانند حزب خلق افغانستان و حزب توده ایران ازسرسپرده گان سیاست های استعماری شوروی سابق میباشند .

)آنان که سنگ دوستی مردم افغانستان را به سینه میزنند ای گاش درکنارنام کشته شده گان مردم بی دفاع ولایت قندوز که توسط نیروهای ناتو کشته شده بودند ، نام هزاران زن ، مرد و کودک افغان را که به دست جلادان طالب بطور فجح کشته میشوند را در پارلمان آلمان بلند میکردند و بدین وسیله نشان میدادند که آنان با کشته شدن مردم افغانستان به دست هر جنایت کاری مخالفند )

حضور صدراعظم المان خانم انگلا مرکل ، وزیر خارجه وزیر دفاع و سایر اعضای کابینه نشان میداد که  تصمیم جلسه امروز در مورد افغانستان بسیار هم میباشد .

پس از ختم صحبت نمایندگاه رئیس پارلمان اعلام نمود که حزب چپ ها فقط برای رائی دهی به تالار پارلمان حضور پیدا کنند و بعدا جلسه را تاختم موضوعات روز مجددا ترک نمایند .

نمایندگان حزب چپ ها حضور نیروهای آلمانی در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و خواهان اخراج فوری این نیروها از افغانستان شدند .

در ختم رائی گیری رئیس پارلمان نتیجه رائی گیری را مبنی بر درخواست دولت در حضور و تقویت این نیروها در افغانستان چنین اعلام کرد

رآی موافق 429 رای مخالف 111 و رای ممتنع 46. بدین صورت درخواست دولت آلمان  در پارلمان با اکثریت قاطع به تصویب رسید .