افغان موج   

تهدید تحریم کنفرانس لندن

محمود منجم زاده برلین آلمان

وزیر خارجه آلمان تهدید به تحریم کنفرانس لندن نموده است

اشپیگل آنلانین آلمان در شماره روز دوشنبه 28 دسمبر خودعنوان درشت خود را به تهدید از تحریم (گیدو وستر وله ) وزیر خارجه آلمان پرداخته مینویسد  وزیرخارجه آلمان تهدید خودرا  به تحریم  دراشتراک در کنفرانس بین المللی لندن ابراز نموده است .

در کنفرانس لندن که  در اخیر جنوری سال 2010 میلادی برگزار میگردد ، وزیر خارجه آلمان تهدید کرد در صورتیکه کنفرانس بین المللی لندن در باره ی  کمک ها به بازسازی پروژه های اجتماعی و عمرانی آن کشور نباشد در آن اشتراک نخواهد نمود  .          

وزیر خارجه آلمان میگوید افکار جامعه جهانی متوجه افغانستان است این سیاستمدار آلمانی که از حزب ( دمکرات آزاد ) میباشد تصمیم دارد  بیشتر روی مسایل غیر نظامی درافغانستان صحبت کند .

وی تهدید میکند اگر اشتراک کننده گان کنفرانس بین المللی لندن درمورد افغانستان فقط روی مسایل نظامی تمرکز یابد درآن شرکت نخواهد کرد .

وی مجددا تآکید نمود اگر در کنفرانس لندن فقط موضوع ارسال نیروهای بیشتر به افغانستان باشد به آنجا نخواهم رفت وی افزود ما بیشتر به یک استراتیژی سیاسی به تمام مسایل افغانستان نیاز داریم .

بگفته وزیر خارجه در دولت آلمان نظریاتی وجود دارد که بدون قید وشرط ، نیروهای آلمانی در افغانستان طوریکه امریکا در خواست نموده است بیشترنخواهد گردید .

وزیر خارجه آلمان در هفته گذشته به آن اشاره نموده است که مرز نهایی نیروهای آلمانی در افغانستان 3500 نفر بوده که بعد ها به 4500 نفر افزایش یافته است .

وزیرخارجه آلمان گفته است نیروهای نظامی به تنهایی نمی توانند نیاز های اجتماعی افغانستان را حل کنند وی تاکید کرد آلمان حاظر است در باز سازی زیر ساخت ها از جمله  به آموزش پولیس افغانستان کمک های مالی انجام دهد.

آلمان و فرانسه از جمله کشورهای مهم ناتو میباشند که پس از ختم کنفرانس لندن تصمیم خواهند گرفت که نیروهای های بیشتری به افغانستان بفرستند  یا خیر.  افزایش نیروهای نظامی بخشی از برنامه تحویل مسؤلیت  برقراری امنیت  افغانستان به دولت این کشور تا  آغازسال 2010 از افغانستان عنوان شده است .

سوسیال دمکرات ها که اپوزیسیون مخالف دولت در پارلمان میباشد از دولت آلمان خواسته اند پس از کنفرانس برلین اهداف و سیاست خود را در باره افغانستان مشخص نمایند .

وزیر دفاع آلمان در چند روز گذشته از دولت خواسته است که تاریخ دقیق خروج نیروهای آلمانی از افغانستان را مشخض نماید،  وی میگوید ما مجبور هستیم برای مردم آلمان حقیقت را بگویم که چه وقت خروج نیروها از افغانستان آغاز خواهد شد این خبر را روز نامه (بیلد ام زونتاگ ) از قول وزیر دفاع المان منتشرنموده است .

محمود منجم زاده

 برلین آلمان