افغان موج   

529-shafie ayar General Raziq

برای شهید جنرال عبدالرازق

شهادت افتخار مرد میدان
نه از یک طالب مجهول و نادان
تو رفتی تا قیامت نام پاک ات
بُود یک قهرمان عشق و ایمان

خدایه دا څنګه یو وطن دی
چه مظلوم مړی ظالم یوه پتمن دی
که رښتیا وی ستا مینه د صادق سره
ولی غنی ځای نه خاوری او کفن دی

نعمت الله ترکانی