افغان موج   

سیدموسی عثمان هستی سردبیرماهنامه طنزی وانتقادی بینام درتورنتوی ایالت آنتریوکانادا

استخاره کردیدی یاکه خواب دید

یااینکه قره فال زدی لب آب دید

کردی جنایت هنوزنکردی توبه

پیرخری ومگرخودشباب دیدی

شاعربی وزن وبیترازو

عبدالله عبدالله به عربستان سعودی سفرکردمجددی که درتلویزون دیدبیاداش آمدکه مامجاهدین کرام!روزیکه درمحکه سوگند خوردیم وقتیکه به پاکستان برگشتیم آی اس آی مارا نگذاشت که سرقسم خود مانند کوه هندوکش استواربمانیم درموجهای دریای سیاست به خس ناچیزتبدیل شدیم .

خداهمین عبدالله عبدالله رانشرماند!که به سیاف یک بینی خمیری شود. سیاف که دراین وقت هابیچاره شده باعذرمی گویدکه اومردم افغانستان ازخدا بترسید مجاهد کرام را! درپهلوی طالب وداعش قرار ندهد ومردم می گویند کشتارتان درپشاور،ودرافغانستان درشهرها،درقریه ها،دردشتها،درکوه هاخلاصه درجنگهای تنظیمی کابل که سگ جنگی های کابل که ازآن جنگهای کابل نه تنها ویرانی های بیشمار 64 هزارکشته بجا ماند مگرفراموش تان شده .

روی داوود و دارودسته داوود،حزب دموکراتیک خلق وداردسته حزب دموکراتیک خلق جنایت شما روی دیگرجنایتکاران را سفید کرد فراموش کردید؟ وطالب روی شما را سفید کرد،کرزی ،عبدالله وغنی روی داعش والقاده را سفید کرد باچرخ بالها به دستورباداران شان جنایتکاران را به ولایات انتقال دادند تامردم بیگناه رابکشند واینها کمک های بین المللی را بگیرند.

وقتیکه مجددی درتلویزون سفرعبدالله رابه سعودی می بیندباخودمیگویداگرازرفتن عبدالله ونورمی دانستم وزودخبرمی شدم میگفتم اگرحج عمره می کنید بشیطان سنگ نزنید.

ازدیدن وشنیدن خبردرتلویزون که عبدالله به سعودی رفته ،شب خیلی ناراحت بودم مرا  خواب نمی برد فکرمی کردم که درزیرپهلوهایم خارمغیلان کاشته اند. درخانه گفتند چراخواب نمی کنید؟ مگرمواسیلهای شما بازتورخورده گفتم: نه هرروزکه پیرترمی شوم گذشته هایم بیادم می آید مرا اذیت می کندوقتیکه که دربیداری سرچیزی چرت بزنم حتمی درخواب من می آید. با دیدن تلویزیون که عبدالله عبدالله به مکه رفته خدامی داند که من چه حال داشتم وسردیگررهبران چه گذشته خوب است که محمدی ،خالص وربانی زنده نیستند وگرنه مثل من کره می انداختند .

آنروزیکه ماسران مجاهددرخانه خداقسم کردیم وقسم خودرابه خاطرخودخواهی ومزدوری به پاکستان شکستیم رنج وجدانی مراسکنجه می کندمن مثل سیاف بی وجدان نیستم که باپُررویی بگویم اومردم مجاهددرپهلوی داوود،حزب دموکراتیک خلق،طالب ، داعش، کرزی،غنی القاعده مجاهدین ازنگاه جنایت قرارندهدما بگویم مارادرپهلوی دیگرمجاهدین قرارندهدتاریخ قرارمی دهد.

مردم ازخودعقل وشعوردارندواگرمردم ازروی درواسی ویاازترس نگویندکه دم سگ سگ است سرتاپای سگ سگ است داوود،حزب دموکراتیک خلق،مجاهد،طالب ،القاعده،داعش، کرزی،غنی وعبدالله تمام اینهاسگ برادرشغال است ولی دردل می گویندهنوزهم مزه جنایت ازدهن رهبران هفت گانه وهشتگانه نه رفته مانندشغال هنوزهم قوله می کشندکه مارا درریف دیگرجنایتکاران قرارندهد.

شب درخانه پافشاری می کردندکه من خواب کنم چرت این رانه زنم که ماقرآن کردیم وماقرآن شکستیم مانندنادرواحمدشاه مسعودکه درقرآن امظاکردندومسعودگفت:من پهلوان احمدجان نمی کشم پهلون احمدجان ولی نعمت من است مرامثل سگ زمان داوود ازپنجشیرکشیده بودندپهلوان احمدجان مرا با دیگرجاسوسان ازنورستان به پنجشیرآورمن کی درنمکدان شاش می کنم ولی شاش کرد ولی نعمت خوداحمدجان راکشت

 اگرمن ازدر وجدان پیش بروم نمی توانم مانند سیاف به مردم بگویم مجاهد را در ردیف دیگر جنایتکاران قرار ندهد جنایت ما را فراموش کنید. من مثل سیاف بی وجدان نیستم وهمان شب تمام اهل خانه من میگفتند تا کی رنج وجدانی می کشی؟ گفتم : مرا به حالم بگذارید تادم مرگ این رنج ها را با خود دارم مانند... به واسیلهایم مرا رها نمی کند.

رفتم به کوچ درازکشیدم گفتم:ضیاالحق گورتو بسوزد که از ما سگ آی اس آی ساختی وماهم فکر نکردیم که فرق بین ما و رهبران حزب دموکراتیک خلق که سگ برژنف بودند چه هست. سرم ازشدت درد درحال کفیدن بود نمی دانم چطورمراخواب برد.

خواب دیدم که به عبدالله می گویم اوبچه درحج حمره شیطان را به سگ نزنی. درحال حرف زدن باعبدالله هستم می بینم چندین هزارانسان صف بسته داکتر فیض،مینا، صادق یاری، اکرم یاری،عزیزالفت ،بهاوالدین مجروح ،دگروال چنزی وچند نفردیگردرصف اول ایستاده؛ با خود می گویم ماقاتل داکترفیض، مینای بزرگ ،عزیزالفت،مجروح ،جنزی ،جنرال کتوازی،قیوم خان رهبر،قاری ندرت هستیم.

وهمه وتاریخ ما را به نام جنایتکاروقاتل می شناسد،وجنایت ووطن فروشی مامثل آیینه روشن است که به دستورآی اس آی اینها وهزارنفردیگرخصوصاً تحصیل یافته ها را ما درداخل ودرخارج ترورکردیم کشتیم ولی اکرم یاری ،صادق یاری ،حسین طغیان ،بهمن وهزاران نفردیگرکه درپهلوی اینها قرار دارد ما نکشتیم اینها چطوردرپهلوی هم قرارگرفته اند.

ندای ازغیب می آید،ای قاتلین بشریت اینهابنده های من بودند یا بنده های شما. مگرشمانایب وخلیفۀ من درروی زمین بودید. دوهردینی را که من به وجودآورده ام من حافظ آن دین بودم وهستم نه کس دیگیروشما مرا آن قدرضعیف فکرکردید که من به بنده های خود وعده دروغ داده ام که من حافظ دین هستم.  ولی گذاشتم به جای من جنایتکاران حافظ دین باشند، شما بار ذلت تان مرا نزد بندگانم خرد و خمیرکردید.

مگرفکرنکرده بودید که من بنام خداهستم مثل انسان عادت فراموشی،کوری،وکری ندارم. ازنام من استفاده کردید،سردین من تجارت کردید،این کسانی را که درمیدان حشرمی بینید که بدست حکومت داود،رهبران حزب دموکراتیک خلق،رهبران هفت گانه،رهبران هشت گانه،رهبران طالب ،رهبران داعش،رهبران القاعده ،حکومت حامدکرزی،حکومت عبدالله وغنی کشته شدند بنده های من بوده یاازشما؟

بااین سوال خداماهمه زمامداران مانندانسان های دامن به پشت سرافگنده دریک صف واحدچپ وراست چشم به زمین انداخته بودیم،درهمین وقت در دماغ ام چند چیزدرخواب خطورمی کند. با آرنج خود به بغل سیاف می زنم می دانی چرا ما را درپهلوی دیگرجنایتکاران خداوند قرداده وتومی گفتی از خدا بترسید ما را درپهلوی دیگرجنایت کاران قرارندهید، این شاهدی ازحق است.

بیشک خداوندحق المبین است دوباره باخودگفتم چرابه عبدالله عبدالله گفتم شماوهیت همراهان شمادرحج عمره شیطان سنگ نزنیدهمین حرفهادرخواب دردلم می گرددکه خدارانمی بینم وندای اورامی شنوم که خدامیگویدقبرتمام این سگهای جنایتکاررادرپهلوی قبراحمدشاه مسعودانتقال دهدوجابجاکنیدوبعدبه تمام مردم دنیابگویدکه درمکه تنهامسلمان هادرایام حج جای شیطان به سنگ می زدندحالادیگرضرورنیست که شیطان به سنگ درسعودی کسی بزند.

همان طوریکه قبله مسلمانان راازبیت المقدس به مکه انتقال دادم،بعدازاین درافغانستان بیایدبه پنجشیربرویدحالاشیطان های واقعی درپنجشیراست این شیطانهارابه سنگ بزنیدودرقبرشان چتلی کنیداین کاربزرگترین عبادت بشریت بعدازاین روزاست اگرصواب می خواهد

درهمین وقت صدای گرمبس شنیدم ازجای خودبلندپریدم دوباره درجای خودنشستم تمام جانم می لرزیدوباخودفکرکردم که درآخراین گرمبس وحشت ناک چه اسری است ،کمی که آرام شدم عقل به سرم آمداگرمراعکک بدخبرفکرنکنید.

یانگویدکه فال بددیده ام ویاستخاره غلط کرده ام بعدفهمیدم وتعبیرخواب خودراکردم که گلب الدین می آیدبازراکت زنی درتمام ولایات افغانستان شروع می شوددرهمان وقت به سیاف تیلفون زدم تمام سرگذشت خواب خودرابه اوگفتم ازخدابترس سرزخم مردم افغانستان نمک پاش ندهدآفتاب به دوانگشت پنهان نمی شودمااگربدترازدیگرجنایتکاران تاریخ نیستیم خوبترهم نیستم واقعاًبه گفته قاضی موسی  دم سگ سگ است سرتاپای سگ سگ است .

خرعسی گراش به

 مکه بری

چونکه پس آیدبا

پالان زری

نه به پشتوگفتم نه

 به زبان زرگری

حرفهای بالا

گرفته شده از

دُردری

حرفهای سیاف است

به مردم حرف خری

گرتوحرف سیاف قبول کنی

باخبرباش که تو

ازخدا منکری

خرخرباشد

فرق ندارد که

 پالان اش زری باشد

راستی نه بایدخواندگان این قلم رازحمت بدهم که دنبال فرهنگ دهخدابگردندام راول به معنی شترمرغ شترمرغ دراه که می رودازخودقواره شترنشان می دهدکه اگربگوییدبارببرمی گویدکه من مرغ هستم من بازنده یادصباح الدین کشکی وزیرمطبوعات دوران زنده یادموسی شفیق بعدازکودتای حزب دموکراتیک خلق باکریم خان اسحق زی ناظرداوودخان دریک اتاق زندان بودیم اولین بارکلمه ام راول اززبان زندیادصباح الدین کشککی واسحق زی شنیدم که برهان الدین کشککی که دردربارحبیب الله کلکانی حرف اول می زداوبه فرزندخودگفته بودخانواده مجددی رامشرطه خوان بنام خانواده ام راول یادمیکردند.

 خرخرباشد

فرق نداردکه

 پالان اش زریباشد

اگرسرخرپالان زری یاکتاب بارکنیدهمان خراست نه نام آن تغیرمی کندنه قواره آن، به حرفهای سیاف مردم بازی نخورندکه این عالم دین است بنام دین تجارت کردندودامن به پشت اندختندچشم حیاندارندمعذرت می خواهم این ضرب المثل من نیست ازمردم است که گفته اند(ازخونی نترس ازکونی بترس)اینهاهمه شاگردان گلب الدین هستند.

این نوشته طنزگونه نوشته شده شمادرچهرحقیقت ببینیدوقضاوت کنید.وبسیاری جملات این نوشته کنایه آمیزاست درلباس یک آیینه روشن تاریخ معاصرافغانستان که جنایت افشاروقندزمشت نمونه خروارپنداریدوچشم پت کنیددرعالم سکوت به کانتینرسوزی دوستم فکرکنیدکه انسانهای زنده درآن لحظه چه نوع دردرامی کشیدند،که دوستم امروزپاداش آن جنایت رامعاونیت اول رییس جمهوری راگرفته

شایدبگویدکه جنایت اسپنتاواتمرکمترازجنایت دوستم وجنگای تنظیمی کابل است؟کاکاحالا میخواهدهمه رابامن دشمن بسازیدشمازبان وقلم نداریدکه سکوت دربرابرجنایتکارمیکنید.

همشه دوستان می گویندروزی آخرهستی ات بربادمی رودوزبان سرخ توسرسبزترابربادمی دهداگربه این خوش هستی که نام تودرتاریخ بخاطرواقعیت گویی تومی ماند.تاحال زنده نیک نام ومرده بدنام درافغانستان کسی نمی شناسد اندرین راه کشته بسیاراست وشترهای کاروان دایم درپشت خربسته شده هنوزهم مردمان بیخبرازخوددرعقب خاینین وجنایتکاران صف بزرگی راازخودساخته اندخداهست کرده وخریکتعدادانسان هاراجنایتکاران تاریخ می سازد وبه پشت خودمی کشندمثلیکه یکتعدادافرادهم هنوزدردور رهبران حزب دموکراتیک خلق ،دردوررهبران هفتگانه وهشتگانه ،دردورطالب ، دردوحقانی،دردوالقاعده دردورداعش ،دردوحامدکرزی، دردورغنی وعبدالله می چرندوهنوزاین مردم جنایتکارنه شناخته انداینهاشترهای هستندکه دردم خربسته شده اندامیداست که دیگرجنایتکاران مانندصبغت الله مجددی خواب ببینندواقعیت هارااعترف کنندوازمردم افغانستان معذرت بخواهندواین جنایتکاران تا ازملیت های افغانستان معذرت نخواهندوسیماسمرازوجدان انسانی اش کارنگیردلست جنایتکاران من به اوداده ام منتشرنکندوازقاتلین ملیت های افغانستان حمایه کندچشم پوشیدن وسکوت کردن دربرابرجنایتکاران جنایت وقابل بخشش نیست واگرلست جنایتکاران توسیماسمرتوسط دلقک خودآقای بیدارمنتشرنکنیدروزی خون پاک مینادامن توقصاب راهم رها نخواهدکردرحم به قاتلین مینای شهیدبزرگ رحم به ابلیس زمان است تازمانه که نام ناقضین بشرنشرنکندهستی هم ازسرکل شمادست برداردنیست وخوابهایجنایتکاران که مبینندبه نشرمی رسانم که درحقیقت اعتراف غیرمستقیم جنایتکاران می باشداین خواب دیدن های جنایتکاران ادمه دارد