افغان موج   

کارتونی که ویشواجیوتی گاش به یاد دوست وهمکارفرانسوی اش تینو کشیده است»

من آن نشترآزادی  بودم  که خود می دانم

به عمرم خود کند نگشتم که خود می دانم

تو ز کید زندگی  افرطی ها مگرنمی دانی؟

اگرنمی دانی تو به صخرۀ کوه می مانی

شاعرحجرالنسر

سیدموسی عثمان  هستی سردبیر ماهنامه طنزی وانتقادی بینام درتورنتوی ایالت آنتریوی کانادا به این عقیده است که استفان شاربونیه، سردبیر مجله طنز شارلی ابدو،هرگزکشته نشد تا این دنیا است اوزنده است اورامن درخواب من دیده ام که او با لبان پُرازخنده  میگوید:

زمانی من می میرم وکشته میشوم که کارمندان مجله طنز شارلی ابدو " به افراطی ها امتیازی بدهند"من قاتلین خود را بخشیده ام ولی همکاران عزیز ام ودولت فرانسه را نمی بخشم که به "افراطی هاامتیازی بدهند"امتیاز،امتیازاست اگرکوچک باشد یا بزرگ؛ هرنوع امتیاز دادن  به افراطی های مذهبی جنایت درحق بشریت وآزادی انسان وآزادی بیان است.

اگرکس فکرمیکند که من کشته شده ام من نمیگویم که اواشتباه کرده ولی این قدرمی گویم  که مرگ من به بزرگی تمام کوه های جهان است نه پرقو که افراطی های مذهبی فکرکرده اند.

مطمئن باشید که فردا ازهرتارموی من هزاران استفان شاربونیه سرمیزند وشعارشان این است که هرزنده جان شاید بمیرد ولی آزادی بیان نمیمیرد. و بم های که دردستارها بسته میشود وانفلاق میکند انسان رامیکشد ولی آزادی راکشته نمی تواند من که پاسدارآزادی و بیان سال ها بوده ام هرگز نمی میرم ومطمئن هستم که من کشته نشده ام. افرطی های مذهبی اگرفکرمیکنند که من کشته شده ام اشتباه میکنند. مجله که توسط دوستان وهمسنگرانم بعد ازخداحافظی من به نشرمی رسانندآن وقت افراطی های مذهبی میدانند که من کشته نشده ام همان خط مش دیروزمجله طنز شارلی ابدو بخاطر وداع  من تغیرنکرده همان طوریکه من به افراطی های مذهبی امتیاز نداده  بودم  به افراطی های مذهبی همفکران وهمکاران من هرگز امتیاز نمیدهند . روشنی شمع سرقبرمن شاهد این ادعای من است آن شمع هم هرگزنمی میرد.من مطمئن هستم ،رفقا  وهمکاران من هم مطمئن هستند ومردم فرانسه ودولت فرانسه هم مطمئن هستند که من هرگز نمی میرم سیدموسی عثمان  هستی سردبیر ماهنامه طنزی وانتقادی بینام درتورنتوی ایالت آنتریوی کانادا تا زنده است از آزادی بیان دفاع میکند اگر برسرنوشت  من هم دچارشود شک نکنید مطمئن باشید که سردبیر ماهنامه طنزی وانتقادی بینام درتورنتوی ایالت آنتریوی کانادا در راه آزادی بیان پیرو راه من خواهد بود و تا جای ادمه خواهد داد تا به سرنوشت من دچارشود

 

سیدموسی عثمان  هستی سردبیر ماهنامه طنزی وانتقادی بینام درتورنتوی ایالت آنتریوی کانادا