افغان موج   

اندیشه های شما در مورد زنان

 با عرض سلام و حرمت خدمت شما عزیزان !

اینک باز هم یک تعداد زیادی از مقوله های ارزنده و پُر محتوی خواهران و برادران هموطن و بزرگان جهان که به صورت یک مجموعۀ دوازده صفحه یی ترتیب و تنظیم گردیده به دسترس شما عزیزان گذاشته میشود و تمنا میکنیم الی هشتم جون 2014 تا هر آن اندازۀ که امکانات جمع آوری مقوله های جدید تری را دارید برای جمع بندی نهایی به سایت های ذیربط و یا بهایمیل آدرس فرستاده، ما را ممنون سازد ( این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ).

اگربه گذشتهای نهضت زنان کشور و به تلاش زنان ودختران وطن درراه کسب علم و دانش درطی چند دهۀ اخیرنگاه مختصراندازیم، درمییابیم که این شمع فروزان با وجود نشیب وفرازهای فراوان مرهون فداکاری یکزن قهرمان کشوراست که باشهامت وشجاعت زایدالوصف دریچۀ علم ودانش را در یک محین نامساعد و مملوازتاریکیهاعنعنوی باراولدرتاریخ کشوربه روی زنان افغان گشود. این زن رابه حق میتوان بانی نهضت زن درکشورومادرمعنوی همه زنان کشوردانست که ازآنوقت تا امروزبه مکتب رفته و دانش آموخته اند ونیزازفیض دانش راه خود را درسهمگیری فعال اجتماعی بیرون ازمنزل بازکرده اند. این زن نامدارکسی دیگرنیست جزملکه ثریا.

عبدالله کاظم 

تعدُد زوجات دراسلام جواز است وحکم نیست.جواز مطلقیت ندارد وتابع شرایط واحوال است و هنگامی که شرایط واحوال بدل شود جواز خود به خود از میان می رود وبنابراین سازمان های زنان با خاطرِ آسوده میتوانند بر ضدِ تعدد زوجات تبلیغ ومشکلات اقتصادی، اجتماعی وروانیی آن را تشریح کنند.

  اسحق نگار گ

آنان که زنان را به نقص عقل محکوم می کنند باید بدانند که نُخُست هیچ مردی که کامل العقل باشد وجود ندارد وماهمه ناقص العقل استیم ودوم اینکه عقل درجریان زندگی از نقصان به سوی کمال می رود ولی به کمال مطلق نمی رسد زیراکه تجربۀ زندگی معروض به تغییر است ودوم مهارت های عملی با جنسیت کاری ندارد وزن ومرد هر کس به قدر زحمتِ خود آنرا می آموزد.

  اسحق نگار گر

تجربه نشان داده است که مردان جوان نسبت به دخترانِ جوان بیشتر درگیر عیاشی ها و رفیق بازی ها می شوند وبرای درس خواندن وقتِ کمتر دراختیار دارند وبنابراین درغالبِ پوهنتون ها ودانشگاه های جهان نتایج درسی دختران بسیار بهتر از جوان پسران است.

  اسحق نگار گر

زنان از نیمۀ دوم قرن بیستم مجالِ تبارز دادن استعداد ها وقابلیت های خودرا یافته اند وبنابراین درموردِ زنان

ااین هنوز اولِ دمِ سحر است++ باش تا صبح دولتش بدمد درصورتِ مساعدت شرایط زنان می توانند تمام قابلیت های خودرا انکشاف بدهند وبرای جهانِ ما خدمت های قابل توجه بنمایند اما به شرط اینکه یک فیمینیسم نارسا وساده لوحانه که بر غالب جنبش های زنانه مسلط شده است زن را دربرابرِ مرد قرار ندهد وجریان طبیعی ازدواج وزاد وولد را به همجنس گرایی های زنانه ومردانه بدل ننماید.

  اسحق نگار گر

درکداماسلامگفتهشدهکهبهيکطفلخوردسال دختر یا پسر تجاوزشودوبعداًمحکمه؟

 شکریه بارکزی

حذفمواردمتجاوزرابرأتبدهد اختلافازطرحقانونمنعخشونتعلیهزنممکناستسببافزايشخشونتدربرابرزناندرکشورشودودست آوردهایچندسالۀ زنانرا درکشوراز بینببرد.

 

ذيفنون  صافی

قانون منع خشونت علیه زن به حیث يکی ازراههای کاهش خشونت علیه زنان، ضروری و قابل اهمیت بوده که بايد هرچه زودتراين قانون ازسوی پارلمان کشورنافذ وبه منصۀ اجرا گذاشته شود.

اعظم سیستانی

 

ماهمهقوانینرادردينخودداريم،پسنیازبهقانوندومنیست؛اسلامخودمانعخشونتاستچهدر

حصهزنويامرد،چوننیازنیستوقانونمازندهاست،لذامامخالفاينقانونهستیموبرخیمادههایاين

 قانوندرتضادبااسلاماست

سعیده حفیظ

 

دختریکهبهحدبلوغنرسیدهباشدوبرخلافعرفمعمول اگر پدرومادراورابهنکاحکسیدرآوردهباشند،پسازاينکهبهسنبلوغرسید،فاعلمختاراستکهايننکاحرا قبولياردنمايدوعلاوهبراينبعدازقبولعقد،اگرشوهرشبهاوتعدیيابد رفتارینمايدومتحملمخارجاو نشود،مشارالیهمیتواندبهمحکمهعارضشودکهشوهرمنيانفقهوکسوۀمرابدهديامراطلاقبدهد

عبدالرحمن خان

 

برایزنیدارایتحصیلوکاردرشهر،هرگاهباچنینسرنوشتیگرفتارشود،احتمالدسترسیاوبهمحاکمو

گرفتنطلاقوبیغمشدنازشرشوهرظالمچندانمشکلنیستوامابرایيکزندهاتی،آنهمکسیکهنهسواد

داردونهپوللازموخانوادهپدرشنیزبسیاردورترازاودرشهرديگرمقیمباشدوزناجازهرفتنبهخانهپدررا

نداشتهباشد،چطورمیتواندخودرااززيربارظلموتعدیشوهروفامیلشوهربرهاند؟امکانگرفتنوکیلو

اقامهدعوابرایطلاقکهحققانونیودينیاواست،نیزبرایاومیسرنیست،ناگزيريادستبهانتحاربزند)به

وياخودسوزی( ويااينکهراهفراررادرپیشگیرد. » مرگموش« شکلانداختنازبام،نوشیدنزهر و غیره

عبد الله کاظم

 

 

اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند                                                                                                                     اردبزرگ

 

 

به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است ،به همان اندازۀ قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است

میشله

 

 

زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد.

الفونس دوده

 

 

دختر، فرزندی است مهربان، مونس، مددکار، مبارک و مربی. حضرت علی (ع)

نورس شهسوار

 

 

بیشترین خوبی در وجود زنان است. امام صادق (ع)

هاجره ذیجانی

 

 

دو چیز را دوست دارم و نمیخواهم آنی از آن منفک شوم. زن و عطر را. رسول اکرم (ص)

صالحه وهاب واصل

 

 

مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان!

رومن رولان

 

 

مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند.

کونته ورسیه

 

 

زن مخلوقی است که عمیق تر میبیند و مرد مخلوقی است که دورتر را میبیند. عالم برای مرد یک قلب است و قلب برای زن عالمی است.

گرابه

 

 

زنها هرگز نمیگویند ترا دوست دارم ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری بدان که در قلب آنها جای گرفته ای.

روشفوکو

 

 

منشأ هر کار بزرگی زن است، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود.

لامارتین

 

 

مشارکت زنان و مردان در امور کشوری آلام مردم افغانستان راتقلیل بخشیده و نویدآور آیندۀ خوشبخت و مرفه آنها خواهد بود.

شیما غفوری

 

 

زنان با شجاعت افغان با وجودبیم افګنی ها ترور و وحشت از سوی دشمنان کشور( طالبان) بازهم درعقب مراکز رای دهی صف آرایی کردند و به کاندید مورد نظر شان رای دادند، و مشت سنګینی را نثار چنه ی دشمنان کردند.
                                                                                                          صالحه اسحق زی خالقی

 

 

زنان بایدخودشان از حقوق خود دفاع کنند نه اینکه منتظر باشند کتا مردان به آنان حقوق نا چیز بدهند.

عنایت الله ترین عزیزی

 

 

عامل اساسی تمامی مشکلات پایین بودن آگاهی فردی و خرد اجتماعی در زنان و مردان می باشد و بس. و این مشکل فراگیر بوده و همه جامعه را با سطوح فرهنگی مختلف شامل می شود.

مصطفی تیموری

 

 

برای رهایی وآزادی کامل زنان ازقید مناسبات فرتوت نیاز است تا زنان خود با آگاهی وارد کار زار حمایت از تساوی حقوق شوند، اما اگر زنان به جای ارتقای آگاهی شان در پس پرده بازی های قومی، زبانی وجنسیتی خود را پنهان کنند، نه درعرصه بهبود وضعیت مفید واقع خواهند ونه خود به آرمان شان خواهند رسید.

ناهید صدیق علومی

 

 

به وضاحت در جامعه سنتی افغانی بخصوص در داخل افغانستان میتوان دید که زنان افغان ما با وجود که بسیار قدرت وتوانایی واستعداد های خارق العاده دارند مگر متاسفانه ایشان چون در محدوده ذهنی قرار دارند هیچ وقت نتوانستند از بحر وسیع علم ودانش آگاهی پیدا کنند صرف بعد از تولد خاطر دختربودن خود محکوم به زجر کشیدن میشود این نو نهالان بدون اینکه بدانند کی استند وچه توانایی های نهفته در درون شان پنهان است وقانع در چوکات همین دایره کوچک مگر تاریک زنده گی میمانند وآنقدرخاموش وبی خبر که حتی بعضی شان دور از خود آگاهی از این همه استعداد های خود بدون تبارز در عمل تا دم مرگ در این تاریکی جهل میمانند (بهترین راه بیرون رفت از ججهل است

ظریفه فردیانا

 

 

 

استوارت الفنستون” در مورد آزادی های زنان در بین پشتونها، یافته هایش را چنین می نویسد ” زنان پشتون با چادر ها در بازار ها گشت و گذار میکنند، در باغ های گردهم جمع می شوند، اگرچه در حجاب هم هستند ولی مانند زنان هندوستان محصور نیستند. بصورت عموم وضعیت زنان افغان به مقایسه با همسایگان افغانستان بد نیست.”

نجیب الله بارکزی

 

 

مروزه وقتی فمنیست ‌ها تأکید می‌ کنند که «امر شخصی، امر سیاسی است» دقیقاً می‌خواهند بگویند که بدون توجه به نهاد خانواده نمی‌توان به آزادی دست یافت. اصلاح نهاد خانواده و دموکراتیک ‌سازی آن برای بانوان اهمیت سیاسی دارد.بنابراین، بانوان افغانستان اگر می‌خواهند به آزادی دست یابند، باید بر نامزدان ریاست جمهوری فشار وارد کنند که برنامه‌های جامع و معقولی در عرصه دیموکراتیک ‌سازی خانواده داشته باشند. متأسفانه نهاد خانواده در سرزمین ‌ما نهاد برده‌ داری و محل زیست نابرابران است. در خانواده‌های افغانستان، همه چیز، نه بر اساسِ گفت و گو و اقناع ‌گری، بل بر بنیاد اعمال خشونت و صدور دستور صورت می‌گیرد.

عبدالشهید ثاقب

 

 

زن فرشته ایست که فامیل را زیر بال خود می پوشاند
زن طریق خرچ کردن را نسبت به مرد ها بهتر می دانند
یکی از برتری های زن فرزند آوردن است که مرد ها از این کارعا جز اند
زن ها مرد ها را رهنمای می کنند
اگر مرد نباشد زن کار مرد ها را اجرا می کند اما مرد بدون زن بی دست و پا می شود

صالحه یوسفی

 

 

زن امانت است…نه برای اهانت

معصومه کوهستانی

 

 

صالحه وهاب واصل