افغان موج   

http://afghanmaug.net/images/gafuri.JPG

نور مُحمد غفوری

 

 و «حزب ملی ترقی وطن» تأ سیس گردید

بتاریخ 14 میزان سال روان هجری خورشیدی، مطابق با 5 اکتوبر سال 2012 میلادی کنفرانس وحدت بین (حزب ملی افغانستان) و (حزب ترقی وطن) در کابل دایر و با موفقیت حزب واحدِ جدیدی را تحت نام «حزب ملی ترقی وطن» بنیان گذاری نمود.

روز جمعه بتاریخ 14 میزان سال 1391 هجری شمسی کنفرانس وحدت دو حزب سیاسی کشور در شهر کابل در تالار هوتل و رستورانت پروان دایرگردید. طی این کنفرانس دو حزبیکه سالهای دراز یکی بنام (حزب ملی افغانستان) و دیگری بنام (حزب ترقی وطن) در وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان رسما ثبت و راجستر گردیده و مستقلانه فعالیت مینمودند، وحدت عام و تام سیاسی و سازمانی خویش را اعلام داشتند. در این کنفرانس به تعداد سه صد تن از فعالین سازمانهای حزبی شهر کابل، ولایات و سازمانهای خارج از کشوراز هردو طرف در فضای صفا و صمیمیت حضور بهم رسانیدند. علاوه بر آن به تعداد هفتاد نفر به حیث مهمان دعوت گردیده بودند که در آن جمله چند تن از وکلای محترم پارلمان، نماینده های سایر احزاب سیاسی، سازمانهای اجتماعی، جامعۀ مدنی، دانشمندان اکادمی علوم، استادان پوهنتون ها، سازمان های اقتصادی و تجاری، سرمایدران ملی و شخصیت های مستقل ملی شامل بودند. در تالار کنفرانس روحیهء وحدت چنان قوی، صمیمی و رفیقانه بود، که بیننده به مشکل میتوانست تصور کند که نماینده گان یک سازمان نه، بلکه فعالین دو حزب مختلف سیاسی باهم جمع شده اند. از همان لحظۀ نخست به صراحت دیده شد که کلتور عالی سیاسی تفاهم و تحمل پذیری در فضای کنفرانس حاکم است. 

بعد از آنکه محترم دیپلوم انجینرعبدالرشید جانباز گزارش کمیسیون اعتبارنامۀ کنفرانس وحدت را ارائه نمود، محفل در حدود ساعت نه و نیم صبح با قرائت آیات چنداز قرآن عظیم الشأن به صدای گیرای جناب استاد حبیب الرحمن رسماً آغاز یافت.

برای پیشبرد جلسه، هیئت رئیسه و هیئت تحریر انتخاب شد. از طرف هیئت رئیسه گردانندگی اجلاس کنفرانس به عهدۀ مبارز نستوه کشور- انجینر میر عبدالرحمن صدری گذاشته شد که بعد از تعین اجندای اجلاس در فضای آزاد به موضوعات آن بحث صورت گرفت.

نظر به موضوعات مندرج اجندای پذیرفته شدۀ جلسه، نخست گزارش کاری (کمیسیون تدارک وحدت) از جانب محترم عبدالحی مالک (رئیس حزب ملی افغانستان) به خوانش گرفته شد که به تعقیب آن داکتر محمد آصف بکتاش (رئیس حزب ترقی وطن)  بیانیۀ شفاهی را بحضور فعالین حزبی ایراد نمود. هردو رئیس احزاب شامل پروسۀ وحدت، بالای ضرورت و اهمیت وحدت نیروهای ملی و دموکراتیک کشور در شرایط حساس و خطرناک کنونی تاکید بعمل آوردند، وحدت دو حزب رسمی کشور را به حیث نقطۀ آغازین و تکانۀ قوی برای پروسۀ تفاهم و وحدت های آتیه نیروهای ملی و دموکراتیک افغانستان ارزیابی نمودند و از سایر احزاب و خاصتا از نمایندگان احزاب که در تالار حضور داشتند، دعوت بعمل آوردند تا به این پروسۀ تاریخی، ضروری و مثمر بپیوندند. سخنگویان اظهار نمودند که برای تأمین وحدت به درک درست جانب مقابل، تواضع و گذشت متقابل ضرورت است و (حزب ملی ترقی وطن) در این راه از هر گونه سعی، تلاش و از خودگذری دریغ نخواهد کرد. 

بعد از آن به مهمانان کنفرانس موقع داده شد، تا پیام های خویش را قرائت و بیانیه های خویش را ارائه نمایند. در این زمره محترم شیر الله جبارخیل- رئیس حزب ملی وطن، انجینر یارمحمد تره کی- رئیس بنیاد فکری تره کی، محمد ظریف ناصری رئیس حزب آزادیخواهان افغانستان و عضو هیئت رهبری جبهۀ نجات از بحران و سایرین بالنوبه سخرانی نموده و وحدت دو حزب را به حاضرین تبریک و تهنیت عرض نمودند.

بعد از آن بالترتیب طرح اعلامیۀ کنفرانس از جانب انجینر عبدالرشید جانباز و طرح مکتوب سرگشاده عنوانی نمایندگی ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و سایر سازمانهای معتبر بین المللی از جانب استاد نورمحمد غفوری قرائت گردید که بعد از اظهار نظر و پیشنهادات حاضرین مجلس، به اتفاق آرأ به تصویب رسید.

در کنفرانس طرح مرامنامۀ حزب واحد (حزب ملی ترقی وطن) از جانب محترم حفیظ نورستانی و طرح اساسنامه از جانب معاون سرمحقق شاه سلطان عاکفی به خوانش گرفته شد. در مورد طرح های اساسنامه و برنامه عدۀ از حاضرین مجلس اظهار نظر نموده و پیشنهادات خویش را غرض تکمیل و تعدیل بطور شفاهی و تحریری ارائه نمودند. رفقا هریک دستخط، انجینرعالمی، الله نور کارگر، دوکتور عزیزه، محمد آصف جهش، محمد داؤد شبرنگ، سردار محمد ولی و سایرین در مورد مرامنامه، اساسنامه و اهمیت آن برای تحکیم وحدت حزبی صحبت نموده و نظریات، پیشنهادات و انتقادات خویش را ابراز کردند.

دراخیر در بخش تشکیلاتی اسمای اعضای لست پیشنهادی شورای مرکزی از جانب پوهندوی دوکتور سید محمد ټینگار و لست پیشنهادی اعضای کمیسیون مرکزی تفتیش و نظارت از جانب محترم محمد داؤد شجاع زاده به خوانش گرفته شد که بعد ازاظهار نظر ها و پیشنهادات، شورای مرکزی جدید و همچنان اعضای کمیسیون مرکزی تفتیش و نظارت (حزب ملی ترقی وطن) از جانب کنفرانس وحدت انتخاب و تائید گردید.

در اخیر اجلاس مصوبۀ کنفرانس که توسط هیئت تحریر تهیه گردیده بود، از جانب محترم کرام الدین نجات خوانده و بعد از تعدیلات لازم مورد تائید قرار گرفت.

بعد از ختم کنفرانس جلسۀ شورای مرکزی جدید دایر گردید که در آن تعداد و اعضای شورای اجرائیه، تعداد و اعضای دارالانشأ و هم چنان رئیس و معاونان حزب ملی ترقی وطن انتخاب گردیدند.

 استاد عبدالحی مالک به حیث رئیس حزب ملی ترقی وطن، دوکتور محمد آصف بکتاش به حیث معاون اول حزب و انجینر میر عبدالرحمن صدری و رفیق حفیظ نورستانی بحیث معاونان حزب انتخاب گردیدند.

بعد از اعلان اعضای شورای اجرائیه، دارالانشأ، رئیس و معاونان حزب ملی ترقی وطن، کنفرانس در فضای صمیمی توسط بیانیۀ رهنمودی رفیق عبدالحی مالک رئیس (حزب ملی ترقی وطن) به پایان رسید.