افغان موج   

نورمحمد غفوری  

حرکت ملی

درین اواخر در بین نمایندگان جبهات متشکله از نهاد ها، احزاب سیاسی، سازمانهای مدنی، شوراهای قومی و شخصیت های بانفوذ و مستقل ملی برای ایجاد حرکت ملی نشست های براه افتیده اند.

در این سلسله بتاریخ شانزدهم سنبله سال 1391 که مصادف با ششم سپتمبر سال 2012 میلادی میباشد، نشستی تحت ریاست شخصیت دانشمند ملی جناب عتیق الله امر خیل ساعت سه بعد از ظهر ، در خوشحال خان مینه شهر کابل دایر گردید.

در اوایل نشست، محترم محمد حسن ولسمل ژورنالست شهیر و سابقه دار کشور در رابطه با اوضاع کشور، منطقه و جهان و بخصوص حملات راکتی پاکستان بالای مناطق سرحدی کشور و حملات کلتوری ایران معلومات داده و نظریات خویش را به تفصیل به حاضرین ارائه نمود.

وی خاطر نشان ساخت که پاکستان و ایران  بادرنظرداشت اهداف بعدی ستراتیژیک شان برای مجاهدین افغان تنظیم های متعدد را بوجود آوردند و هر افغانیکه به پاکستان یا ایران مهاجرت مینمود، مجبور به شمولیت در یکی از همین تنظیم های ساخته شدۀ آنها  میگردید. به اینطور نطفۀ نفاق و شقاق در بین افغانها را بوجود آورد ه و ثمر آن را اکنون قساوتمندانه میچینند. از برکت همان تنظیم ها است که حالا ایران و پاکستان در هرسه قوۀ دولتی افغانستان نفوذ دارند . دولت کنونی افغانستان که عمدتا از نمایندگان همان تنظیمهای ساخت ایران و پاکستان متشکل گردیده است، نظر به وابستگیهای تاریخی با استخبارات کشورهای همسایه، نمیتواند که در مقابل حملات و مداخلات همسایه ها صدای خویش را بلند نماید. در این شرایط ، تاریخ ضرورت ایجاد یک نیروی ملی را بخاطر تحقق اهداف عام افغانی بوجود آورده و ما وشما نظر به حکم تاریخ در اینحا جمع شده ایم تا مردم ما خود برای دفاع از منافع ملی شان منسجم گردد.

بعد از آن بالترتیب لالی حمیدزی وکیل در ولسی جرگه، محمد حکیم تورسُن، محمد ظریف ناصری، جبار قهرمان وکیل مردم هلمند، همایون وکیل مردم خوست، خلیل شیوا، نوررحمن غرنی، محمد عارف غفورزی، پوهنوال شیرگل اویستا، شیر خوستی، محمد ابراهیم پوپل،  امرخیل، علی مدد رضایی، نورمحمد غفوری، حاجی سیلاب وزیری و سایرین در بارۀ وضعیت خراب و خطرناک کشور صحبت نمودند. در جلسه دربارۀ اقدامات مشخص بحث صورت گرفت و تصامیمی اتخاذ گردید. در جلسه به اتفاق آرا در بارۀ ایجاد حرکت ملی فیصله بعمل آمد و کمیسیونی برای پیشبرد امور تدارکاتی چنین حرکت ماورای حزبی و ماورای جبهوی انتخاب شد.