افغان موج   

 ( پارینه ) خوشم که مهر بر سر دارم
همچون تو ادیب خوب خواهر دارم
در زمــــــــــــزه ی عـــــــاشقان میهن
در سنگـــــــر رزم رفیق بر تر دارم
افرشته ی آسمان در سطح زمین
بر اندیشه ی پر بار تـــــو باور دارم
تو رابعـــه ی هـــــنر به تخت رستم
بر کــــــــاخ ادب لواح و افسر دارم
بر عاشق شعر میهنیست کارت
گو چون صدفی ز مهر گوهر دارم
فرخاری بگــــــــو براز و تمـــکین
پارینه ادیب شعر پــــــــر ور دارم


مولانا کبیر فرخاری

به استقبال از شعر استاد پارینه شاعره ی از دیار رستم (سمنگان)