افغان موج   

گلسرخ

ننوشتم  به  دل   باغچه،  نام    گل سرخ

تا که  گلچـین نـبرد راز کلام   گل سرخ

روزگاری شده که از شاخ گل یاس سپید

گل  ککنار  زند سنگ به جام  گل سرخ

هیــچگاهی   ننـــوشتند   حریفــان   دغـل

عطر سکر آور بسیار،  و دوام  گل سرخ

شــب بسر آمد و عشاق  به  در می  بیند

که رسد روز وصالی،  به  پیام گل  سرخ

مرحبا  فصل  بهاری  که  چمن  میخندد

ابـر  و باران  شریفـانه  غلام  گل  سرخ

کیف هر روز  جوانی بکن از باده ناب

پیش از آنی که  هــد ر رفت ایام  گلسرخ

نعمت الله ترکانی اطریش 24.04.06