افغان موج   

چکش ِ چوبی

نعمت الـلـه مختارزاده 17\08\2009 شهر ِ اسن آلمان

کـــرزیـا ! چک  چک  ِ بیهــوده به هر آن تاکی

پشتیـبـانی  ز خــــر و ،  حـــامـــل ِ پـالان تاکی

از ( خلیلی ) و ( محقق ) ، طـلــب ِ هـمـکـاری

گـرگ ، بــر رمــــۀ بـیـچــاره ، نگهـبــان تاکی

کـــار  بــا طـائـفـۀ  ،  جــانی و زانـی و خطـــا

یعـنی با ( دوستم ) و، آقای ( قسیم ) خان تاکی

شـــرم از بــنـده و ،  تـرســی ز خــــداونــد نما

سـوهـــان ِ مکـــر ،  بـه  دنــدان ِ پلـنـگان تاکی

غــافـل از  بـیــوه زنـان و ،  ز یـتـیـمـان ِ وطن

بـیـخـبـر از شـکــــم ِ گـُشـنـه و ،  از نــان تاکی

مگس ِ دوغ  ،  به هـــر کاسه و شـاه کاسه شدن

یا کــه  چون ماش ،  بـه هر جانبی  لولان تاکی

گهی ترش و گهی  شور و گهی تلخ و گهی تـُند

خام و نیم خام ، ز بـــادی شــده  ، سوزان تاکی

آش ِ جمهور ، به هـر بی سر و پا ، هـضـم مباد

معـــده زخمی و زبـــان  ،  کـنده به دندان تاکی

مرده ها رقص کنان ، رای  به تو  داده  و لیک

زنده ها  لال و ،  کر و ، کـور  و پریشان تاکی

پای گِرد ِ تو و ، دسـت ِ کج ِ ( صبغت ) ، عجبا

زنگ و جامن  ز وفـــا  ،  بسته بــه میدان تاکی

چـشـمــک و ، ریش ِ رسـیده  ،  سخـن ِ بازاری

در خـــور و شأن ِ ، چـنـیـن فاقــد ِ وُجدان تاکی

من کـــه  از روز ِ اول ، گفته بودم ، کـرزیَکا !

وضـو ناکـــرده نماز خـــوانــــدن و قـرآن تاکی

ریـــش و پشمی بـتـراش و ،  چپن انداز به دور

بــــه رســا قـامت ِ تـــو ، پــیرن و تـنـبـان تاکی

( دریشی) بر تن ِ خود کرده و ( نیکتایی ) بزن

ورنـــــه تــوهــیـن ، بـــه جمهوریی افغان تاکی

گــــر نـــداری ، بگـیر از کهـنـۀ عــبـداللـــه  را

ترس  از راکـت  و ، از توپ و ، ز هاوان تاکی

چـپـن ِ ضِـدّ گــلــولـــه  ،  دگــــر از مـُد   فتـــاد

واسـکـت ِ ضـدِّ اتـــم  ،  می نـشـــد ارزان تاکی

هشت سالیست ، کـــه بـــا پـیـرن و تنبان و چپن

گـشــتـه  شــــورا  و ســنا  ، معبد ِ شیطان تاکی

( فیل ِچوبی) که مسماست ، به ( مارشال فهیم)

بــه فــــلانش شــــده ای ، سخــت دلـنگان تاکی

(خـرم ) و( اتمر) و ( قانونی ) و (عبدالله ) را

داده یـی مـنـصب ِ شــمـران و  یــزیـــدان تاکی

گـــرگ و کـفـتـار و شغالند ، چنین  نــاخلـفــان

تـاجـر ِ آل و ، هــــم از مـال ِ ،ِ  شــهیدان تاکی

عــاقـبـت کـاســۀ صـبـر ِ مــه ره لــبـریـز کـدی

شـکـنی شــیـشــۀ دل  ،  ســنگ ِ پلـخـمـان تاکی

بهـــر ِ کانـدیـدیـی جمهـــوری و قــــدرت طـلبی

ترک وجــــدان و شرف کـردن  و ، ایمـان تاکی

خم و چم ، خدمت ِ اوبامه و پوتین  ، چـــــــرا ؟

اشک ِ تِـمساح ، بـــریــزانـــی بـــه دامــان تاکی

هـمـچــو بازیـچـــۀ اطـفـــال شــده  ،  جمهـوری

صــادر و  وارد از ایـــــران و پـکـســـتان تاکی

« نـعـمـتـا »  پــردۀ عـفـت  ، ز کـلامت بــدران

( چکش ِ چــوبی ) و ، کــوبـیـدن ِ ســنـدان تاکی