افغان موج   

افغان موج صمیمانه ترین تبریکات اشرا  بخاطر موقف انسانی  نعمت الله مختارزاده در مورد وطن و مردم؛  تقدیم ایشان مینماید.

به پاسخ دهن کجی های یکی از برنامه سازان تلویزیونی که زیر ِ نام ِ دین و مذهب  با مُهر و تاپه های تکفیر ، زردشتی ، یهودی ، مسیحی  ، بهایی ،  صوفی گری ،  خانقایی و غیره  وغیره   ، در هر دوغی مگس  شده ، باعث شر اندازی و نفاق  بین مردم ِ آزادۀ ما  شده و میشوند تقدیم است . امید این نشیدۀ ناچیز  مفید ِ خاطر واقع گردد:

خرق احجاب

نعمت الله مختارزاده نهم فبروری 2009 شهر اسن آلمان

مـن اگـــر شاعــر ِ بی نام و نـشانم ، تره چی

یا کـه معـروفم و مشهـــور جــهانم ، تره چی

شرقی یا غـربی ام  و ، یا ز شمال و زجنوب

یـا کــــه از مرکــز ِ افـغــان  ستانم ، تره چی

ازبک و ترکــمن و ایـماق و هــزاره و بلوچ

تاجیک و پشتون و یا ، از دگــرانم ، تره چی

هــندو و گبر و  مسلــمان و مسیحی  و یهـود

یـــا بهـــائی ام  و ، یـا ایـنـم  و آنم ، تره چی

آنـــــزمانیکـــــــه  تحـــــــرّیّ حقیقت کــردم

زنــده از آب ِ بقــا ، روح و روانم ، تره چی

وحــــــــدت ِ عـــــالـم ِ انسان ، شعار و هدفم

(عاشرو) ، بر همه ادیان ، بخوانم ، تره چی

ترک ِ تبعیض ِ نژادی و هم از قومی و جنس

لازم و واجب و ، گر فرض  بدانم ، تره چی

بهر ِ تعــدیـل ِ معیشت  ،  ز دل و جان کوشا

تاکه عالم بـِشـَوَد  ، رشک ِ جـِـنانم ، تره چی

سرحــــد ِ بین ِ ممالک ، هـــــمه نـابــود شود

وطن ِ واحــد و یک ، خط و زبانم ، تره چی

تا سیاست بـه عدالت  ،  وَ ،  دیـانت به خِـرَد

خوب ســنجــیده و ،   تــایـید کنانم ، تره چی

خـــرق احجاب نمــایــم  ز بد و خوب ِ جهان

پــــرده از ظــلـــم سـتمکــار درانم ، تره چی

آنکـــــه با راکت و بم ، خانـۀ  ما ویران کرد

جگـــرش را بــدَرَد ، شعـر ِ روانم ، تره چی

روز ِ صد بـــــار اگــر راکت از اشعار ِ ترم

سـوی هـر خایــن  و غـدّار ، پرانم ، تره چی

راکت ِ ما به خــدا  ،  راکت ِ بــاروتی نیست

راکت ِ نالـــه و فـــریـــاد و  فــغانم ، تره چی

راکت ِ ســوز ِ دل ِ بیــوه زن و  اشک ِ یـتـیـم

یـــا کـــــه از داغِ دل ِ مـــادر ِشانم ، تره چی

یـــا کــه تـیری ز کمان ِ  غم و اندوۀ  پــــــدر

به دل ِ قـاتــل ِ فرزنــد  ،  رَهــــانم ، تره چی

زانکه با اسلحــه   نه کار و ، نه بارست مـرا

صرف بــا  واژۀ تـدبـــیـر ،  دوانم ، تره چی

ای خوش آنــدم که دگر  جنگ ،  نباشد بجهان

هر که جنگ کرد ،  سر ِ دار کشانم ، تره چی

« نعمتا » دست ِ من و خــامۀ  تقـدیر و قضا

حرف ِ دل را به  دل ِ  یـار ، رسانم ، تره چی