افغان موج   

دست قدرت جاهلان اند کاردانان را چه شد
خونچکان افتاده میهن غمگساران را چه شد
بهر کرسی میدرند از هم گریبان رهبران
دانش وعقل و خرد تفهیم و برهان را چه شد

غیرت و افغانیت حب وطن شد بی بها
شیر مردان وطن آن شهسواران را چه شد
هست و بود مملکت تاراج دست رهزنان
آن امانتدار میهن فخر افغان را چه شد
هرکس و ناکس بود خواهان تاج رهبری
دانش و علم و سیاست اهل عرفان را چه شد
هر چه میبینم همه در بند پول و مکنت اند
صاحب عزو مناعت پاک مردان را چه شد
طالب و مجاهد و داعش نماد شیطنت
بر شناخت باند شیطان عقل و ایمان را چه شد
شکوۀ حافظ همین بودی بدین وزن کلام
ما از و بد تر بدیدیم لطف یزدان را چه شد
غفلت موهوم بری بر بسته راه ارتقا
روشن اندیشان و نیروی جوانان را چه شد

 

عبدالفتاح سکندری