افغان موج   

خـزان مـا ز بهاران تـان بـود بهتر
سکوت خفـته ز افغان تان بود بهتر
هـوای دلکش پایـیز و نـم نـم باران
قـنـاری ام ز هـزاران تان بـود بهتر

نسیم چهچۀ مرغان عشق جاری باد
کبـوتــرم ز عـقــابـان تان بـود بهتر
دمی به خلوت عشق خدا بسر بردن
ز صـد تـلاوت قـرآن تان بـود بهتر
وصال یار میسـر شـود اگر یک دم
ز حور جنت وغـلمان تان بود بهتر
خلوص بزم فقیران وجمع درویشان
ز آســتـانــۀ سـلـطـان تان بـود بهتر
به حال سـاده و دیوانگی بسر بردن
ز کید منطق و برهان تان بود بهتر
سکوت جنگل تاریک و غار تنهایی
ز بیم شهـر خـروشـان تان بود بهتر
نهان به کنج سکوت وبه قعر تنهایی
ز اوج شهرت وعنوان تان بود بهتر
درون کلبۀ خود سنگ بر شکم بستن
ز رنـج محـنت دو نـان تان بود بهتر
سرشک دیـده و خـوناب دل نوشیدن
ز آب چـشـمۀ حـیـوان تـان بـود بهتر
به پشت سنگ کشیدن بروی بم رفتن
ز عمـر فـاســد آســان تـان بـود بهتر
زخشم تیر وتفنگ و زوحشت افراط
بـه دیـده خار مغـیلان تان بـود بهتر
زصلح طالب وداعش و تیغ استبداد
درون کــورۀ سـوزان تان بـود بهتر
ززهر سوزن و قیچی مکرپاکسـتان
دریــده چاک گـریـبـان تان بود بهتر
زکید تازه دم روس و چین وامریکا
گـشـاده دیــدۀ گـریـان تان بـود بهتر
ز خم شـدن به حضور جماعت ظالم
به سینه خنجر و پیکان تان بود بهتر
ز پول و قدرت و چوکی دولت فاسد
جـدا ز دفـتـر و دیـوان تان بـود بهتر
اگرچه بیکس وتنها شدم درین غربت
خوشم؛ زوحشت زندان تان بود بهتر
زسـوز درد چو مو در تنور هجرانم
ولـی ز کـولــر ایـوان تـان بـود بهتر
هـزار مـرتـبــه مــردن بـرای آزادی
ز قـیـد دارو و درمـان تان بـود بهتر

رسول پویان

 17/1/2017