افغان موج   

بهتر


تلاش زندگی مردانه بهتر


کشيدن بار غم در شانه بهتر


به اوج آسمان ها پر گشودن


عقاب آسا سبک بالانه بهتر


خردمندی چون پيران مجرب


صداقت مشرب طفلانه بهتر


زپا بوسيدن پير خطا کار


پرستش کردن بتخانه بهتر


ز طرف کعبه گر بهر فريب است


طواف ساغر و پيمانه بهتر


به جمع پرخروش باده نوشان


چو رندان نعره مستانه بهتر


ز های و هوی دور از واقعيت ها


نهادن گام خاموشانه بهتر


برای ما همين راه پر از خار


از آن آسايش گلخانه بهتر


غرور عزت نفس ستم کش


ز شان و شوکت شاهانه بهتر


گنه کردن به چشم من دو صد بار


ز تقوای ريا کارانه بهتر


اگر فرزانه گان نيرنگ باز اند


از آن فرزانه گان ديوانه بهتر


مگر باشد که از سوز و گداز اش


به اهل درد آتش خانه بهتر


خروشيدن به دريای تپيدن


چو موج مست بی باکانه بهتر


به ميدان نبرد زنده گانی


سپردن جان سرافرازانه بهتر


به رسم عشقبازان فدا کار


به گرد ی شمع چون پروانه بهتر


به کنج حسرت زندان عشقت


به پای عقل ما زولانه بهتر


به زير بار غم می گفتت "سرمد"


تلاش زندگی مردانه بهتر

 

شهید داود سرمد شاعر ارمان گرایی افغانستان