افغان موج   

نه د چا خبره ، نه دلیل مني

نه یی ارزونه ، نه تحلیل مني

خپل سرړنګ وھي، د ھیچانه اوري

نه پکی زیاتوالی ، نه تقلیل مني

ارګ ته یی د تلو فیصله کړیده

نه پکی تاخیر اونه تاجیل مني

اوس نو رقیب دومره کبرجن شولو

دلته نه قانون ، نه یی بدیل مني

 

الحاج الھام الدین قیام

والدورف/جرمنی

۱۱/۰۷/۲۰۱۴