افغان موج   

نجیب  بهروش                        ونکوور  کانادا

استقبال از مطلع غزل لسان الغیب (حافظ) شیرازی

نفس باد صبا مشک فشان خواهه شد   عالم پیر دگر باره جوان خواهـد شـد

بـهـار

خـاطــــر آسـوده ز ســـرمـای گـــزان خـواهــد شـد

کـام دل ، حـاصـل هــر دل نـگــــران خـواهــد شـد

نـگـهــت بـاد زهـــــــرســو بـه مـشـــام دل و جــان

مـشـک افــشــان چـو گــل بـاغ جـنـان خـواهــد شـد

سـبـزه در دشـت و دمـن، لالـه بـه کـوه و صـحـــرا

دیـدنــی مـنـظـــــــــرۀ روی جـهـــــان خـواهــد شـد

هــــرکـجـا ســـرو سـهــــی ، فـاخـتـه بـر شـاخـۀ آن

شــور مـسـتـی بـســـر و کـوکـو زنـان خـواهــد شـد

پـای هـــر غـنـچـه و گــل، بـلـبـلـی در راز و نـیـاز

بـاغ عـشــــــرتکــــــــــدۀ مـجـلـسیـان خـواهــد شـد

سـایـۀ بـیـد و لـب جـوی و مــی و لـطـف نگـــــــار

آرزو و هــــــــــوس زنـده دلان خـواهـــــــــــد شـد

مـوسـم خـــــرمــی و عـیـش و نـشـاط اسـت بـهـــار

هان که غـفـلـت نکـنی ، وقـت و زمان خـواهـــد شـد

انـدریـن مـوسـم خـوش خـاطــــــــــــره و یـاد دیـار

زنـده در ذهـنـیـت پـیـر و جـــــــــوان خـواهــد شـد

ســـــــــعــی اولاد وطــــــــن از پــی آزادی مـلـک

باعـث روسـیــــــهــــــــــی اجـنـبـیـان خـواهــد شـد

مــــــــــردم جـور و جـفـــــــا دیده و آواره ز خـاک

پـی هــم راهـــی مـلـــــــــــک پـدران خـواهــد شـد

دمـبـدم از ثـمـــــــــــر فـکــــــــرت و انـدیـشــۀ نـو

ســـربـراه کـــــار هـمـــه هـمـوطـنـان خـواهــد شـد

وز تـکـــــــــــــــاپـو و تـلاش مـن و تـو هـمـوطـنـا

مـلـک آبـاد جـهــــــــــان کـشـور مـان خـواهـد شـد

سـال نـیـکـویـی کـه گـویـنـد ز بـهـــارش پـیـداسـت

سـالـی نـیـکـوتـر از آن ســــــال روان خـواهـد شـد