افغان موج   

ازکربلای دیروز تا کربلای امروز

 

ای چرخ ازجفات پریشان نشسته ایم

دل درفغان ودیدۀ گریان نشسته ایم

ازفتنه  و  دسیسۀ  مردان  بوالهوس

دربستر شقاوت  دوران نشسته ایم

در سرزمین  خاطره  انگیز کربلا

افسرده حال وبی سروسامان نشسته ایم

توفنده  ترز باد و خروشنده تر ز آب

بی باک درگذرگۀ توفان نشسته ایم

با موج درکشاکش وباصخره در ستیز

درسوگ آفتاب در خشان نشسته ایم

دور ازخیال وسوسه انگیز دشمنان

بریاد بود شاه  شهیدان نشسته ایم

چون پیکرمطهروصد پارۀ حسین

درپنجه های خار بیابان نشسته ایم

زاموزه های برحق اندیشه اش کنون

باصد دلیل ومنطق وبرهان نشسته ایم

از کار ابلهانه  و شرم  آور  یزید

درحسرتیم وسر به گریبان نشسته ایم

ازپشت ابر های  شرربار  زندگی

در انتظارچشمۀ حیوان نشسته ایم

سی سال شد که ماهمه در کربلای خود

درماتم وعزای عزیزان نشسته ایم

سی سال شدکه با همه اطفال ومردوزن

شب تا سحر به کلبۀ احزان نشسته ایم

سی سال شد که باهمه بودو نبود خویش

درکوره های آتش سوزان نشسته ایم

سی سال دیو غم سر ماسایه گسترید

آشفته دل به شهر خموشان نشسته ایم

اینجا به  روح  پاک  شهیدان کربلا

در سمع  آیۀ  آیۀ  قرآن  نشسته ایم

با قلب پاره  پاره  کریمی  زالتجا

در پیشگاه حضرت سبحان نشسته ایم

محمد نعیم کریمی

15:09:1389