افغان موج   

 

قفل زندان بشکنیم

 

کینه ازدل برفگن وسواسِ شیطان بشکنیم              قفل زندان بشکنیم

کتف  قدرت آزمای  زورمندان  بشکنیم                قفل زندان بشکنیم

درتۀ  شلاق استمگــــــر فتــــادیم  ناتوان              ازبرای امتــــحان

خصمِ محنت پیشه را ساطوروسندان بشکنیم         قفل زندان بشکنیم

سینۀ صد پارۀ ما را به  خنجر میزند                   بازنشــتر مـــیزند

نیش گژدم گونۀ خار بیابان بشکنیم                     قفل زندان بشکنیم

درقساوت آدمی پستر زحیوان می شود               سخت نادان می شود

تیغ جوهرزای هر سفاک ونادان بشکنیم             قفل زندان  بشکنیم

خون چکد ازپنجۀ بیرحم این جلاد ها                 تُف براین  شدّاد ها

اسپۀ گردنکشِ بوجهل دوران بشکنیم                 قفل زندان بشکنیم

رودبار سبزه پرور باز یخبندان شده                   بدتر از زندان شده

جبهۀ دهشت گریهای زمستان بشکنیم                 قفل زندان بشکنیم

درخیابان حقیقت پرزنیم پروانه وار                   با تلاش و ابتـــکار

لشکرصورت سیاهِ شب پرستان بشکنیم               قفل زندان بشکنیم

نالۀ گلبانگ( نَی) ازمرزلبها دور شد                 زخم ما ناسور شد

داس ننگینِ شقاوت ازنیستان بشکنیم                  قفل زندان بشکنیم

دل فغان دارد کریمی ازفشارِدردو غم               ازهـــــــولای ستم

حاکم درنده خورا پوزو دندان بشکنیم              قفل زندان بشکنیم

8 ـ اسد ـ 1390

محمد نعیم کریمی