افغان موج   
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

صــداازدل چـوبـرخـیـزدنـشیــند بــیگــمــان بـــردل

کـه تـیــربـا هـــدف آیـــد بــه فــــرمــان کـمـــان دل

شهـاب آسـمـان ایـنـجـا  شـگـون وصل وهمدستیست

تــوایــن نــورمــحــبــت رابــزن  ای آسـمـان بـردل

کسی که تیـرانـدازد ززخـمش جسـم  وجــان ســوزد

ولی دردا که نـاســور اسـت هــرزخــم زبـان بـردل

رودکـــزدیــده اشــک آه وحـســرت درپـی جــانـان

نـشــیــنـد تـابـه مــحـشـرآن سـرشـک ارغوان بردل

ازآنــروزیــکـه ازکــویــم بـرفــت آن مـایـۀ جــانــم

خـلـدخــارمـصـیــبـت هـــامـثـال استـخـــوان بـردل

هـمـه بـارفـراقــش رابه شــانـه میـکــشـدهـــرســـو

ولی ایـن بـارحســرت راکشـــانـدعــاشـقـان بــردل

بـه بـازارپـریـرویـان کـی دانـد قـیـــمــت حـسـنــش

ولی ایــن جــوهـــرنـابـش خـریـدم رایــگان بــردل

کـتـاب عــشـق رادرگـوش جانـم خــوانـدشـام وصل

نـوشت آن قـصۀ عشـقـش به رنگ ارغــوان بـردل

"شــفــیـقـا" بـردردلـهـاکــنــدره بــازهــرشـعـــرت

صـداازدل چــوبـرخــیـزدنـشــیـنـدبـیـگـمــان بردل

از: انجنیرشفیق"رفیقی" کابل