افغان موج   

غزل

ديشب گل اميـد  مـرا چـــيدي  و رفـــتي

چشمان  ترم  ديدي  و خـنديدي  و رفتي

زهر غم  و  خاكستر  نوميدي  و حسرت

بر جان مــن  سوخــته  پاشيدي  و رفتي

كف  در كـف  بيگانه  نهادي  و  گذشتي

فــريــاد  من  غمـزده  نشنيدي  و  رفتي

از پيش من ‌اي قوي  سبك  بال  بهشتي!

با جلوه ا‌ي  مـستـانه  خراميدي  و  رفتي

بال  و پر اميد  مــــــرا  خستي  و بستي

روز و شب جان سوزمرا ديدي و رفتي

«دكتر خسرو فرشيد ورد»