افغان موج   

اعتراض نهاد های مدنی افغانستان به قانون ًعفو عمومی مجرمین  جنګی

سایت فارسی BBC 9.5.2010

 

قاتل مردم

شعر از : نیشکی

آن وکیلی که  خودش  هم داره یی  قاتل  بوده

کــی به آزار رفیقــش  قانــــع و مایــل بـــوده

دست به خون مردمان آلوده را باشد چه باک

حامی اش گشته وکیل  و دولت هم کاهل بوده

خانه یی ملت به جوف دسته ها  تبدیل  شـــده

حق در آن  چور و قوانین عاطل و باطل بوده

قاتــل  گر قاتــــل  ببخشد  دزد بخشد  دزد  را

واه  به حال ملتی  تسلیم چند  جاهل  بـــــوده

نافــذ  قانون  به نفــع  خویش قوانیـــن  آورد

زان  به سود  داره ا ش  فاعلتر از فاعل بوده

ترس  از فردا و از تاریخ  نکرد امروزی هــا

بسکه  او ضاع  وطن بر طبع شان مایل بوده

حکمتی  دیگر نـدارد خـرچ ز جیـــب اجنبـــی

غرق  نفع  خویش بودن و ز وطن غافل بوده

پارلمـان را کی بزیبد دسته یی دشمن به خلق

هر  وکیلی  که برای نفـع  خویش  مایل بـوده

قاتــل  مــردم کجا  از یــاد تــاریخ میــــــــرود

گر  هــلا کو  یا که چنگیز  هیتلر جاهـــل بوده