افغان موج   

رسول پویان

افسون سیاست

تا سیـاسـت را اسیــر چـــال و افســون کـرده اند

کینــه و جنــگ ونفاق و حیـله ا فـزون کـرده اند

نعــش آزادی اگــر افتــاده انــدر خــاک و خـــون

بهــر استبــداد هـرســو کـارد بیــرون کــرده اند

با سـلاح جـهـل و وحشـت  اندریــن عصـر فـضا

هرطرف جاری زخون صد رود جیحون کرده اند

زورق صــلـــح صــفـــای مـــــردم بیــچـاره  را

زیر نام صلـح جــویی غـرق در خــون کرده اند

بهـــر درد ریشــــه دار مــــــردم زیـــــر ستــــم

بیسـوادان را طبیب جهــل و طاعـون کــرده اند

با شکسـت خــامــۀ چـــون خنجــر اهـــل هــنـــر

سفلـگان در صحنــه دعــوای فلاطون کرده اند

بهـر تــــاراج ستــم آلــود میـــراث وطــــــــــــن

همــدلی بــا وحشـت گــرگـان هـامـون کـرده اند