افغان موج   

 

شرف الدین با یک سطل ماست لب دریای آمو نشسته بود سطل را در دریا گرفته و تکان میداد

دوستش که از آن نزدیکی میگذشت او را دیده پرسید: شرف الدین چه میکنی؟

شرف الدین گفت: دوغ درست میکنم

دوستش گفت: با یک سطل ماست میخواهی اینجا دوغ درست کنی؟

شرف الدین در جواب گفت: میفهمی اگر شود یک دریا دوغ  میشود