افغان موج   

شرف الدین مادرش را در حین دوشیدن شیر گاوش تماشا میکرد روز بعدی مادرش  سراسیمه وارد اطاق شده و میگوید: خاک دو عالم بر سرم! گاو گم شده نمی دانم کجا رفته

شرف الدین: غم نخور مادر جای دوری نمیتواند رفته باشد آخر تو که دیروز تانکش را خالی کره بودی.