افغان موج   

غزل

گلدسته  کــــن  نگــو  که  خــریدار  هست  نیست

در  ایــن   بهــار  گرمی   بازار   هـــست  نیست

ما    راهـــروان   رویــش  سبـــزینه   میشــــویم

کس   را   اگـــر  توقــع   دیـــدار  هـست   نیست

نرگـــس  به  باغ  عطـــر  تنش   را   نثار  کـــرد

در  فکــــر  آن  نبــود  که  عطـار  هست  نیـست

لیلی  برای آیینـــه  صد   قصــه  گفــت  و   رفت

مجنـــــون اگـــر  به عـشق  گرفتار  هست  نیست

«  قارون  به  خاک  و  تخت سلیمان  بباد رفت »

این رفـــت  و  آمــد  تو  دیگر  بار  هست  نیست

امــــروز کی  امیـــد  به  ایـــن  زنــدگانی   است

فــــردا  ز  چـرخ  بهـر  تو  زنهار  هست  نیست

***

دارم  نصــیحتی  که جهـــــان   پایـــدار   نیسـت

ماراست این وجیـــــبه گر هوشیار هست  نیسـت

نعمت الله ترکانی

۱۳ اپریل ۲۰۰۹