افغان موج   

با جهانی سپاس از شاعر خوشنام هرات باستان جناب نورالله وثوق؛ افغان موج احساسات وطنپرستانۀ شانرا تقدیر و از خداوند طول عمر شانرا خواهان است.

مداری و مدارا

 

نژاد  و  ایل

صدایم  خالی  از هر گونه نیش  است

اگرچه رشته ها یش ریش ریش  است

ولی     از ریشه  می خندد به  ریشی

که  در بند نژاد و  ایل    خویش است

 

مداری و مدارا

رکاب خســــــته را   پا  می زنی باز

سری بر کوی     رویا   می زنی باز

مـــــدارا  با  مــــــداری   ما  نداریم

چه چنگی را به دلها  می زنی   باز

 

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  ويروس  جهالت

چرا‏چت ‏‏‏مي‏كني چرت ‏وچتي‏‏را

مكن‏افزون‏ازين ‏بي‏ حرمتي ر‏ا

مزن ‏بر‏هم  ‏ز ویروس جهالت

صفاي  ‏‏اين‏‏ دل‏  انتر‏‏نتي‏‏    را‏

 

دزد  بگیر

به شهـــر ما اگــــر شاه و وزی راست

نگاهش از خجالت سر به  زیر  است

بیا   جــــانا  ســرخود  را  به  دزدیم

که در هر دفتــری دزدی  بگیر است

 

دماغ فیل

نــژاد    آریایــــی   ا صیلــــیم

فتـــاده از دماغ هــــرچه فیلــیم

تهی از لحظه ای عرفانی عشق

بقـــــــای ارتقای   قال  و قیلیم

 

کویر آسا

دل ما با تبــــاهی  جفـــــت گشته

خراب تخت خورد و خفت گشته

سپه   ســــالار دریای     محبت

کویر   آسا    اسیر  افت   گشته

 

شورش آه

تمـــام  هستــــیم را نا خـــدا برد

نداردجست   ســـــکوی شنا برد

شعاع   شعله های   شورش    آه

دو  دستم را به هنـــگام دعا برد

 

گل قالی

چرا      در چشم یاران      خار باشیم

بیا     خار    ره     اغیــــــــار باشیم

بیا      تا    فرش احساسی   ببا فیـــم

گل    قــــالی       پای   یار   باشیم

 

دکان صفا

بیا    رسم و      ره  غوغا  بگیریم

سراغ    سوز   مــــــــولانا  بگیریم

بیا   ای مشــــــتری ساده ی  عشق

ز دکان       صفا    سودا   بگیریم

 

ریشه در اندیشه

مسلمان ریشه      در اندیشه   دارد

ز عشق و  مهـــــربانی   ریشه دارد

دلا از بزم    آن ساقی      به پرهیز

که شور کین      میان شیشه  دارد

 

کمر بند سیاه

به هر سویی      نگاهش را تماشا

دلی  گم کرده      راهش را تماشا

کمر بسته     به قتل        آرزوها

کمر بند      سیاهش را      تماشا

 

نورالله وثوق

17 -2-2009